Genvägar i miljo.fi

Korta adresser, dvs. genvägar, används till innehållet på sidorna av miljo.fi. De korta adresserna gör det lättare att länka till sidorna. Adresserna är också lättare att komma ihåg. Det finns en förteckning över genvägarna på denna sida. Texten i den vänstra kolumnen i förteckningen är en länk till sidan i fråga.

Boende, Byggande

Boende miljo.fi/boende
Brunnar miljo.fi/brunnar
Byggande miljo.fi/byggande
Energicertifikat miljo.fi/energicertifikat
Glesbebyggelsens avloppsvatten miljo.fi/lokalavlopp

Kartor och statistik samt miljöns tillstånd

Föroreningar i luften - Nyland miljo.fi/fororeningariluften-nyland
Grön ekonomi - Nyland miljo.fi/gronekonomi-nyland
Klimatförändring och energi - Nyland miljo.fi/klimatforandring-nyland
Miljöns tillstånd i Finland 2013 miljo.fi/miljonstillstand
Miljöns tillstånd i Finland 2008 miljo.fi/miljonstillstand2008
Miljöns tillstånd i Finland 2013 miljo.fi/miljonstillstand2013
Miljöns tillstånd 2013 i Södra Österbotten miljo.fi/miljonstillstand2013/sodraosterbotten
Naturlig mångfald - Nyland miljo.fi/naturligmangfald-nyland
Naturresurser - Nyland miljo.fi/naturresurser-nyland
Regional struktur - Nyland miljo.fi/regionalstruktur-nyland
Sötvatten och hav - Nyland miljo.fi/vatten-nyland

Konsumption och produktion samt Klimat och luft

Miljösystem och miljöstyrning miljo.fi/emas

Förorenade markområden

miljo.fi/fororenademarkomraden

Förorenade områden i Finland

miljo.fi/fororenadeomradenifinland
Klimat och luft miljo.fi/klimatochluft
Konsumtion och produktion miljo.fi/konsumtionochproduktion
Producentansvar inom avfallshanteringen miljo.fi/producentansvar

Livsmiljön och planläggning

Livsmiljön och planläggning miljo.fi/livsmiljonochplanlaggning
Vindkraftsrådgivning miljo.fi/vindkraftsradgivning

Natur

Allemansrätten miljo.fi/allemansratten
Arter miljo.fi/arter
Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt miljo.fi/finlandsbastalandskapsprojekt
Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden miljo.fi/helmiprogrammet
Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta miljo.fi/helmiprogrammet/egentliga-finland-och-satakunta
Hotbedömningen av Finlands naturtyper miljo.fi/hotbedomningenavnaturtyper
Riksomfattande inventering av vårdbiotoper 2019–2021 miljo.fi/inventeringavvårdbiotoper
Kommunernas värdefulla naturtyper miljo.fi/kommunernasnaturtyper
Natur miljo.fi/natur
Finlands Natura 2000 -områden miljo.fi/NATURA
Naturtyper miljo.fi/naturtyper
Rödlistade arter i Finland 2019 miljo.fi/rodlista
Rödlistade fåglar och däggdjur i Finland 2015 miljo.fi/rodlista/2015faglarochdaggdjur

Regional miljöinformation

Regional miljöinformation miljo.fi/regionalinformation
Södra Österbotten miljo.fi/sodraosterbotten

Temasidor

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI miljo.fi/gipsspridning
Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion miljo.fi/hallbarbiogas
Natureship - Integrerad planering och miljövård av Östersjöns kustområden miljo.fi/natureship
Påverka vattendragen miljo.fi/paverkavatten
Påverka vattendragen miljo.fi/paverkavattnen
Havsvård miljo.fi/paverkavatten/havsvard
Havsvård miljo.fi/paverkavattnen/havsvard
Pro Skärgårshavet -programmet miljo.fi/proskargardshavet
Näringsurlakningen under kontroll (RaHa) - projekt miljo.fi/raha
Näringsneutral kommun miljo.fi/ranku
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 miljo.fi/vastrafinlandsvattentjanststrategi2050
VELMU miljo.fi/velmu
VIKURI-projektet för bekämpning av främmande arter miljo.fi/vikuri

Vatten

Algsituationen miljo.fi/algsituationen
Dammar och dammsäkerhet miljo.fi/dammsakerhet
Dikningsforrattning miljo.fi/dikningsforrattning
Beskyddning av grundvatten miljo.fi/grundvatten
Hav miljo.fi/hav

Hurdant är Östersjöns tillstånd

miljo.fi/ostersjonstillstand
Flöden och översvämningar miljo.fi/oversvamningar
Översvämningsgrupper miljo.fi/oversvamningsgrupper
Vad skall jag göra före och vid en översvämning? miljo.fi/oversvamningsrad

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älv

miljo.fi/trhs/kyroalv

Plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde

miljo.fi/trhs/laihelaa
Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsområde miljo.fi/trhs/lappfjardsa

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo å

miljo.fi/trhs/lappoa
Planering av havsvården och samarbete miljo.fi/planeringavhavsvarden
Vatten miljo.fi/vatten

Vattenförvaltningsområden

miljo.fi/vattenforvaltningsomrade

Vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken

miljo.fi/vattenforvaltningsomrade/kymmenealv-finskaviken

Samråde om vattenvårdsförvaltning (Kymmene älv - Finska viken)

miljo.fi/vattenforvaltningsomrade/kymmenealv-finskaviken/delta

Deltagande i vattenvården

miljo.fi/vattenforvaltningsomrade/vastra/delta
Vattensituation och prognoser miljo.fi/vattensituation

Vattenvårdsplanering och samarbete

miljo.fi/vattenvard

Förvaltningsplanen och bakgrundsutredningar (Kumoalv-Skärgårdshavet-Bottenhavet)

miljo.fi/vattenvard/kumoalv-skargardshavet-bottenhavet/planer

Förvaltningsplanen och bakgrundsutredningar (Kymmenealv-Finskaviken)

miljo.fi/vattenvard/kymmenealv-finskaviken/planer

Vattenvårdsplanering och samarbete i Nyland

miljo.fi/vattenvard/nyland
Vattenvårdsplaner och -program samt sammandrag och bedömningar miljo.fi/vattenvard/planer

Vattenvårdsplanering och samarbete - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

miljo.fi/vattenvard/SodraOsterbottenOsterbottenMellerstaOsterbotten

Ärendehantering och tillstånd

Blanketter miljo.fi/blanketter
CITES: Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta miljo.fi/cites
CITES: Ansökningsblanketter miljo.fi/cites/ansokningsblanketter
CITES: Försäljning av kött och övriga delar av björn och lodjur som fällts i Finland

miljo.fi/cites/bjornochlodjur

CITES: Jaktbara CITES-arter miljo.fi/cites/jaktbara
CITES: Kaviar och andra störprodukter miljo.fi/cites/kaviar
CITES: Kräldjur, groddjur och CITES-tillstånd miljo.fi/cites/kraldjur
CITES lagstiftning miljo.fi/cites/lagstiftning
CITES: Papegojor och CITES-tillstånd miljo.fi/cites/papegojor
CITES: Personliga tillhörigheter och hushållsföremål miljo.fi/cites/personligt
CITES: Anvisningar för resande miljo.fi/cites/resande
CITES-tillståndsförfarandet miljo.fi/cites/tillstand
CITES-trädarter miljo.fi/cites/tradarter
Tillstånd att skada, störa, fånga eller döda fridlysta arter miljo.fi/fridlystartundantag
Rapportering om mottagande av farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen (HNS-rapportering) miljo.fi/hns
Kontaktuppgifter miljo.fi/kontaktinformation
Rapportera dina naturobservationer miljo.fi/observationer
Anmälningsförfarande för export av förbjudna och strängt reglerade kemikalier (PIC) miljo.fi/pic
Bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program SMB miljo.fi/smb
Internationell transport av avfall miljo.fi/tfs
Tillstånd, anmälningar och registrering miljo.fi/tillstand
Tillståndsrådgivningen för förnybar energi miljo.fi/tillstandsradgivningenforfornybarenergi
TYVI-tjänsten miljo.fi/tyvi

Finansiering och understöd

miljo.fi/vattentjanstunderstod

Övriga

Övervaknings- och belastningsblanketter - VAHTI miljo.fi/vahti-blanketter

 

Publicerad 25-05-2022 kl. 9.15, uppdaterad 01-02-2023 kl. 15.12