Tillstånd till undantag från fridlysningsbestämmelserna för försäljning, export och import

Enligt 45 § och 49 § 2 moment i naturvårdslagen är det förbjudet att utan tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen importera, exportera, sälja, byta, saluföra eller byteshandla med individer eller delar eller avledningar av fridlysta växt- eller djurarter. Förbudet gäller både döda exemplar (t.ex. uppstoppade djur) och levande fridlysta djur och växter:

Till import, export och kommersiell användning av arter som nämns i EU:s CITES-förordning behövs dessutom s.k. CITES-tillstånd.

Behandlingen av tillstånd till undantag från förbuden i naturvårdslagens 45 § och 49 § 2 moment är centraliserade till NTM-centralen i egentliga Finland. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Tillstånd till import och export av exemplar av sådana arter, som omfattas av EU:s CITES-förordning behandlas av Finlands miljöcentral.

Undantaget vilt (villebråd) och icke-fridlysta djur som avses i 5 § i jaktlagen. Tillstånd för dessa arter beviljas av Finlands viltcentral.

Publicerad 27-03-2018 kl. 13.15, uppdaterad 23-03-2018 kl. 13.24
Utgivare: