Varaudutaan tulvariskeihin

AJANKOHTAISTA

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Sellaisille vesistö- tai rannikkoalueille, joilla sijaitsee yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue, tehdään tulvariskien hallintasuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet kyseisellä alueella sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Koko vesistöalueen kattavissa suunnitelmissa tarkastellaan muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua.

Lisäksi selvitetään, onko vesistöalueella tarpeen ja mahdollista esimerkiksi pidättää tulvavesiä, kehittää vesistön säännöstelyä tai tehdä perkauksia ja pengerryksiä niin, että otetaan huomioon myös vesienhoidon tavoitteet. Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset otetaan huomioon vaihtoehtoja valittaessa.

Tutustu suunnitelmiin vuosille 2022-2027

Maa- ja metsätalousministeriö on 16.12.2021 hyväksynyt tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022-2017.

ELY-keskukset kuuluttavat ja tiedottavat suunnitelmien hyväksymisestä alueellisesti 21.12.2021.

SYKE on koonnut kuulemispalautteista ja suunnitelmista valtakunnallisen yhteenvedon.

Ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi oli mahdollisuus esittää mielipiteensä 2.11.2020-14.5.2021. Palautteet otettiin huomioon suunnitelmien viimeistelyssä. Hyväksyt hallintasuunnitelmat ja kuulemisvastineet ovat saatavilla hallintasuunnitelmakohtaisilta sivuilta vesi.fi-palvelusta. Oman alueesi tulvariskeihin ja hallintasuunnitelmiin voit tutusta valitsemalla kunnan tai maakunnan tulvariskien hallinnan teemasivustolta.

 

 

Muut tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallinnan suunnittelu on jatkuva prosessi

Tulvariskien hallinnan suunnittelu koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toistetaan kuuden vuoden välein.
Vaiheet ovat:

  1. Tulvariskien alustava arviointi
  2. Tulvakarttojen laatiminen merkittäviksi tunnistetuille alueille (www.ymparisto.fi/tulvakartat)
  3. Tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet

Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Hulevesitulvien, eli taajamien rankkasade- ja lumensulamistulvien, hallinta on kuntien vastuulla. Katso lisää www.ymparisto.fi/hulevesitulvat.

Tulvakartoitusprosessi
Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet
 Aaltoviiva (oranssi)
Julkaistu 16.12.2021 klo 8.15, päivitetty 28.12.2021 klo 23.31