Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan 28.3. klo 9. Pahoittelemme lyhyttä käyttökatkoa. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Suomessa on 186 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (VAMA 2021). Ne ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

Ylä-Lapin kohteet ovat pääpiirteiltään saamelaisia kulttuurimaisemia, jotka edustavat poronhoitoon ja muihin luontaiselinkeinoihin perustuvia maisematyyppejä. Merialueiden kohteisiin sisältyy saaristoalueiden elinkeinojen maisematyyppejä. Mukana on myös metsätalouden maisematyyppejä sekä historiallisesti ja maisemallisesti huomattavia maisemanähtävyyksiä.

Arvokkaiden maisema-alueiden avulla pyritään sekä turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen että herättämään kiinnostusta maisemanhoitoa kohtaan.

Nurmeksen Ylikylän viljelymaisemien aluetta Pohjois-Karjalassa. © Tapio Heikkilä

Maisema-alueet maakunnittain

Kitkajärvien ja Riisitunturin maisemia, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. © Tapio Heikkilä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta huolehditaan. Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 24 §:n mukaan otettava huomioon valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa.

Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ja valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita, muodostavat tietopohjan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisten kulttuuriympäristön arvojen huomioimiselle.

Maisemien arviointi perustuu alueiden ominais- ja erityispiirteiden tarkastelun ohella maisemamaakuntajakoon, joka sai nykyisen muotonsa vuonna 1992. Arvokkaita maisema-alueita valittaessa on huolehdittu siitä, että jokaisen maisemamaakunnan tärkeimmät piirteet tulevat edustetuiksi. Samalla on varmistettu alueiden tasainen jakautuminen kautta maan.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoitiin vuosina 2010–2015. Inventointia täydennettiin julkisissa kuulemisissa ja lausuntokierrosten yhteydessä saatujen palautteiden pohjalta vuosina 2016–2021. Maisema-alueita koskevista selvityksistä vastasi ympäristöministeriö.

Inventoinnin tulos (VAMA 2021) otettiin valtioneuvoston päätöksellä 18.11.2021 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. VAMA 2021 korvaa valtioneuvoston 5.1.1995 periaatepäätöksen mukaisen aiemman inventoinnin. Se vastaa myös Euroopan neuvoston maisemayleissopimuksen (2000/2006) tavoitteisiin.

Maisemat ovat muuttuvia

Maisemat muuttuvat jatkuvasti sekä ihmisen toiminnan että luonnon ilmiöiden seurauksena. Suurin osa muutoksesta on esimerkiksi vuodenkierrosta tai sääilmiöistä johtuvaa lyhytaikaista palautuvaa vaihtelua. Muutokset voivat olla myös pidempiaikaisia tai pysyviä.

VAMA-alueilla muutoksia seurataan valokuvaamalla ja videoimalla. Kuva-aineistojen avulla voidaan tarkastella maisemiin liittyviä ilmiöitä ja muutosten vaikutuksia.

Halikonjoen silta, Salo, Varsinais-Suomi. © M.L. Carstens 1908, Museovirasto ja Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry
Kuninkaanlähde Köyliön kylässä, Säkylä, Satakunta. © Sven Raita 1950–59, Satakunnan museo ja Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry
Maaninkajärvi Haatalan kylässä, Kuopio, Pohjois-Savo. © Suomen ilmakuva Oy 1967 ja Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry
Huittulan kylä, Sääksmäki ja Tarttila, Pirkanmaa. © 1920-luku, Museovirasto ja Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry

Videot

Lue lisää

Lataa avoin paikkatietoaineisto

Lisätietoja

Suunnittelija Nina Ahola, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 252 232, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@gov.fi

Ympäristöneuvos Timo Turunen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 303, etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaistu 18.11.2021 klo 13.53, päivitetty 2.12.2022 klo 16.11