Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalue, Kuopio

Hankkeen kuvaus ja tarkasteltavat vaihtoehdot

Kuopion kaupunki suunnittelee uutta ylijäämämaiden läjitysaluetta Hiltulanlahteen Heinjoelle. Hankealue sijoittuu kaupungin omistamalle maalle rautatien ja entisen viitostien väliselle alueelle moottoriradan ja ampumaradan eteläpuolelle. Läjityshankealueen pinta-ala on noin 63 hehtaaria. Alueella ei käsitellä maa-aineksia, vaan kyseessä on niiden loppusijoituspaikka. Alueelle tullaan sijoittamaan puhtaita pintamaita, liejuja, ym. rakentamiseen kelpaamatonta maa-ainesta. Alueelle voidaan sijoittaa myös maa-aineksia, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. YVA-menettelyssä selvitettävät ja arvioitavat hankevaihtoehdot ovat:

Vaihtoehto 0 (VE 0): uutta läjitysaluetta ei toteuteta Heinjoella ja nykyinen läjitystoiminta on loppunut
Vaihtoehto 1 (VE 1) : uuden alueen läjitysmäärä on 3 milj. m3 ja käyttöaika n. 10 vuotta
Vaihtoehto 2 (VE 2): uuden alueen läjitysmäärä on 6 milj. m3 ja käyttöaika n. 20 vuotta

  

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat


Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä

Hankkeesta vastaavan puolesta:
Juha Karppinen, Kuopion kaupunki, puh. 044 718 5070, juha.karppinen@kuopio.fi.
YVA-konsultti, Patrick Hublin, Sweco Ympäristö Oy, puh. 040 487 9510, patrick.hublin@sweco.fi
Yhteysviranomaisen puolesta:
Olli Hirsimäki, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 016 554, olli.hirsimaki@ely-keskus.fi

Julkaistu 29.3.2017 klo 15.23, päivitetty 18.6.2019 klo 8.21