Koivusuo-Ruosmesuon turvetuotantoalue, Neova Oy, Ilomantsi

Neova Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Ilomantsin kunnassa sijaitsevalla Koivusuon ja Ruosmesuon alueella. Suunniteltu tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on 368,3 hehtaaria. Hankealasta sijoittuu 231,5 hehtaaria Koivusuolle ja 136,8 hehtaaria Ruosmesuolle.

Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus. Koivusuo-Ruosmesuon tuotantoalueen kuivatusvedet tultaisiin johtamaan Ruosmesuon alueelle sijoitettavalta pintavalutuskentältä laskuojaa pitkin Niemijokeen ja edelleen Koitajokeen. Alueella on tarkoitus tuottaa turvetta Neova Oy:n Ilomantsissa sijaitsevan aktiivihiilitehtaan raaka-aineeksi.

Suunniteltu Koivusuon ja Ruosmesuon 368,3 hehtaarin suuruinen turvetuotantoalue on aiemmin turvetuotantotarkoituksessa sarkaojitettua suoaluetta, ja osa Koivusuon puoleista alaa on ollut sekä turvetuotanto- että viljelyskäytössä. Pintavalutuskenttä sijoittuu pääosin metsäojittamattomalle suoalueelle.

Koivusuon kunnostus turvetuotantoon aloitettiin vuonna 1979, ja alueen sarkaojitus valmistui vuonna 1982. Koivusuolla on tuotettu turvetta vuonna 1982 70 hehtaarin ja vuonna 1986 140 hehtaarin alalla. Koivusuon puoleisesta 231,5 hehtaarin hankealasta on ollut ruokohelpiviljelyssä 191,3 hehtaaria vuoteen 2019 saakka, alueen ollessa edelleen ruokohelpipeitteinen.

Ruosmesuon kunnostus turvetuotantoon aloitettiin vuonna 1981. Valmistelu keskeytettiin vuonna 1982, jolloin lähes koko suunniteltu 568 hehtaarin alue oli sarkaojitettu. Ruosmesuon alueella ei ole tuotettu turvetta.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • VE0: Vaihtoehdossa VE0 (ns. nollavaihtoehto) hanke jätetään toteuttamatta ja alue säilyy nykyisessä tilassa.
  • VE1: Vaihtoehdossa VE1 turvetuotanto aloitetaan 368,3 ha alueella. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Arviointiohjelma

Julkaistu 23.1.2023 klo 8.00, päivitetty 22.3.2023 klo 13.42