Fortum Waste Solutions Oy:n Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, Kuopio ja Siilinjärvi

Arviointiselostus

YVA-selostuksen esittelytilaisuus pidetty 15.6. Verkkolähetyksen esitysten tiivistelmät (pfd-tiedosto, 5 Mt)

 

Arviointiohjelma

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavalla on toiminnassa oleva teollisuusjätekeskus Kuopion Sorsasalossa. Jätekeskus sijaitsee valtatie 5:n itäpuolella, noin 8 km etäisyydellä Kuopion keskustasta ja lähellä Siilinjärven kuntarajaa. Nykyisellään jätekeskusalue on noin 10 ha laajuinen. Keskuksessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään ja loppusijoitetaan kaatopaikoille sekä hyödynnetään jätekeskusalueella tai toimitetaan muualla hyödynnettäväksi tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia jätteitä.

Hankkeesta vastaava suunnittelee teollisuusjätekeskuksen alueiden ja toiminnan laajentamista. Suunnitellut laajennusalueet sijoittuvat nykyisen jätekeskusalueen välittömään läheisyyteen ja ovat pinta-alaltaan noin 8 ha. Laajennusalueille on suunniteltu rakennettavaksi uusia käsittely- ja varastokenttiä sekä kaatopaikka-alueita. Laajennukseen liittyen suunnitelmissa on myös kaatopaikka-alueiden korotus nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta, jätteen enimmäisvastaanottomäärän nostaminen sekä joidenkin uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen. Laajennuksen tarkoituksena on parantaa jätteiden alueellisia vastaanotto- ja käsittelymahdollisuuksia sekä lisätä erilaisten jätemateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympräristovaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Ns. nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa jätekeskuksen laajennusalueita ei rakenneta ja toiminta jatkuu nykyisellä noin 10 ha laajuisella jätekeskusalueella, nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Vaihtoehdossa VE0 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä on 70 000 tonnia vuodessa (t/a).
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Vaihtoehdossa tarkastellaan jätekeskuksen laajennusta vaiheittain nykyisen jätekeskusalueen koillis-, etelä- ja lounaispuolisille alueille sekä kaatopaikka-alueiden korotusta nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta. Laajennusalueiden kokonaispinta-ala on noin 8 ha ja jätekeskusalueen kokonaispinta-ala laajennuksen jälkeen noin 18 ha. Laajennusalueille sijoittuu uusia kaatopaikka- ja kenttäalueita. Vaihtoehdossa VE1 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä nostetaan tasolle 150 000 t/a. Jätekeskustoiminnot ja vastaanotettavat materiaalit ovat pääosin nykyisen ympäristöluvan mukaisia. Vaihtoehtoon VE1 sisältyy myös joidenkin uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen jätekeskuksessa.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankevaihtoehto VE2 poikkeaa vaihtoehdosta VE1 jätteiden vastaanottomäärien osalta. Vaihtoehdossa VE2 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä nostetaan tasolle 300 000 t/a. Muilta osin hankevaihtoehto VE2 ei poikkea hankevaihtoehdosta VE1.
Julkaistu 18.6.2019 klo 8.09, päivitetty 1.9.2020 klo 13.03