YVA viranomaiset

Ympäristöministeriö

 • ohjaa, seuraa ja kehittää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä yleisesti
 • määrää yhteysviranomaisen epäselvissä tapauksissa tai kun ELY vastaa hankkeen suunnittelusta tai toteuttamisesta
 • määrää toimivaltaisen ELYn tekemään yksittäistapauspäätöksen, jos hanke useamman ELYn alueella tai kun ELY vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • huolehtii Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen (Espoon sopimus) edyllyttämistä ilmoitus- ja neuvottelutehtävistä muiden valtioiden kanssa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • toimii yhteysviranomaisena
 • huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi järjestetään
 • järjestää tarvittaessa ennakkoneuvottelun yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa
 • sopii tarvittaessa kaavoitusviranomaisen kanssa YVA-menettelyn ja hankekaavoituksen yhdistämisestä
 • antaa lausunnon arviointiohjelmasta sekä perustellun päätelmän arviointiselostuksen ja annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta
 • tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

 • päättää arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa ydinenergia-asioissa ja toimii yhteysviranomaisena ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevissa hankkeissa
Julkaistu 27.6.2013 klo 16.59, päivitetty 26.9.2017 klo 15.39