Raportoinnit ja tietojen ilmoittaminen

Raportointi meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamisesta (HNS-raportointi)

Meritse irtolastina kuljetettavia vaarallisia tai haitallisia aineita vastaanottavat raportoivat vastaanotettujen lastien määristä, jotka ylittävät niin kutsutun kynnysarvon. Tiedot raportoidaan edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä Suomen ympäristökeskukselle.

Fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselyt

Fluorattuja kasvihuohekaasuja (f-kaasut) sisältävien aineiden, tuotteiden ja laitteiden valmistajat, maahantuojat, urakoitsijat sekä asennus- ja huoltoyritykset toimittavat tiedot fluoratujen kasvihuonekaasujen määristä Suomen ympäristökeskukselle. Suomen ympäristökeskus kokoaa tiedot vuosittain tehtävää kansallista päästöinventaariota varten.

Tietojen ilmoittaminen päästörekistereihin

Päästörekisterit sisältävät toiminnanharjoittajien ilmoittamia laitoskohtaisia tietoja päästöistä ilmaan, veteen ja maaperään. Ne sisältävät myös tietoa jätteistä ja myös jätteiden siirroista laitosalueen ulkopuolelle käsiteltäväksi tai hävitettäväksi.

Toiminnanharjoittajat ilmoittavat ensi sijaisesti laitoskohtaisiin mittauksiin tai laskennalliseen tietoon perustuvan päästötiedon. Tuen tueksi on koottu aineistoa. Jos laitoskohtaista tietoa ei ole saatavilla, sivuilta löytyy päästöjen määrittämisen tueksi kansallista aineistoa ja kansainvälistä aineistoa.

 

Julkaistu 7.9.2020 klo 16.40, päivitetty 16.11.2020 klo 13.52