Lupa luontotyypin muuttamiskiellosta poikkeamiseen

Katajaketo on yksi luonnonsuojelulaissa luetelluista luontotyypeistä © Tapio Heikkilä

Luonnonsuojelulaissa (29 §) lueteltuihin luontotyyppeihin kuuluvien luonnontilaisten tai niihin verrattavien alueiden muuttaminen tavalla, joka vaarantaa niiden ominaispiirteiden säilymistä, on kiellettyä. Jos luontotyypin ominaispiirteet eivät vaarannu, lupaa ei tarvita.

Muuttamiskielto on voimassa sen jälkeen kun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen alueen rajoista ja antanut sen tiedoksi.

ELY-keskus voi myöntää poikkeuksen muuttamiskiellosta, jos luontotyypin suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu tai jos luontotyypin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

Mikäli luontotyypin muuttamiskiellosta aiheutuu omistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle merkityksellistä haittaa, hänellä on oikeus saada siitä valtiolta täysi korvaus luonnonsuojelulain nojalla. Korvauksen saaminen edellyttää, että poikkeamislupaa on haettu ja että hakemus on hylätty. 

Jos on ilmeistä, ettei poikkeuksen myöntämiselle ole edellytyksiä, korvausta voidaan hakea suoraan maanmittaustoimistolta.

Julkaistu 27.3.2018 klo 10.37, päivitetty 27.3.2018 klo 10.37