Lupa rauhoitetun lajin vahingoittamiseen, häirintään, pyyntiin tai tappamiseen

Ajankohtaista

Tutustu uuteen palveluun! Usein kysyttyä ympäristöstä tarjoaa ensivaiheessa tietoa rauhoitetuista lajeista.

Kaikki Suomessa luonnonvaraisina esiintyvät nisäkkäät ja linnut ovat luonnonsuojelulain 38 §:n nojalla rauhoitettuja, lukuun ottamatta metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä. Näiden lajien rauhoittamisesta säädetään metsästyslaissa. Muut luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut eläinlajit luetellaan luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 2. Rauhoitetut kasvilajit on listattu asetuksen liitteissä 3a-3c.

Rauhoitettujen eläinten tahallinen tappaminen tai pyydystäminen, niiden pesien, munien tai muiden kehitysasteiden haltuunotto, siirtäminen tai muu vahingoittaminen sekä eläinten tahallinen häiritseminen on kiellettyä. Merkityt rauhoitettujen lintujen pesäpuut sekä suurten petolintujen säännöllisesti käytetyt pesäpuut ovat rauhoitettuja. Rauhoitetun kasvin tai sen osan poiminen tai muu hävittäminen on kiellettyä.

Kyseiset rauhoitussäännökset eivät kuitenkaan estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan eivätkä rakennuksen tai laitteen käyttämistä. Tällöin on kuitenkin pyrittävä välttämään rauhoitettujen lajien vahingoittamista tai häiritsemistä, mikäli se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Edellä mainittu ei koske rauhoitettuja lintuja eikä luontodirektiivin liitteen IV lajeja. 

Luontodirektiivin liitteessä IV mainittujen eläin- ja kasvilajien ja Suomessa luonnonvaraisina esiintyvien lintulajien rauhoitussäännöksiin poikkeuksia voidaan myöntää vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta ja lintudirektiivin 9 artiklasta.

Lintuja koskevat häirintää, pyyntiä ja tappamista koskevat poikkeusluvat käsittelee Varsinais-Suomen ELY-keskus. Voit käyttää alla olevaa sähköistä hakemuslomaketta tai jättää vapaamuotoisen hakemuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Ohjeita

Jos poikkeuslupahakemuksesi koskee kasveja tai muita eläimiä kuin lintuja, hakemuksen käsittelee se ELY-keskus, jonka alueella suunniteltu toimenpide tapahtuisi. Vapaamuotoinen hakemus jätetään kyseisen alueellisen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Jos kasveja tai muita eläimiä kuin lintuja koskeva poikkeuslupahakemus koskee koko maata, hakemuksen käsittelee ympäristöministeriö. Hakemus jätetään ympäristöministeriön kirjaamoon.

Poikkeuksena yllämainitusta ovat riistaeläimet, jotka on mainittu metsästyslain 5 §:ssä. Riistaeläinten luvista vastaa Suomen riistakeskus.

Jos kyseessä on maastavienti- tai maahantuonti, myynti, vaihtaminen, yms. tähän tarvitaan erillinen lupa luonnonsuojelulain ja/tai CITES-asetuksen mukaan.

Julkaistu 29.9.2022 klo 15.40, päivitetty 29.9.2022 klo 15.40