Luonnonsuojelun ilmoitukset

Ilmoitusvelvollisuus Natura 2000 –aluetta merkittävästi heikentävästä toimenpiteestä

Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevien luonnonarvojen merkittävä heikentäminen on kiellettyä. Nämä luonnonarvot ovat joko tiettyjä lajeja ja niiden elinympäristöjä tai luontotyyppejä. Tämän vuoksi Natura 2000 -alueella tai sen läheisyydessä suoritettavista toimenpiteistä tulee ilmoittaa alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jos niistä saattaa seurata laissa kielletty heikentyminen Natura 2000 -alueella.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä sellaisesta toimenpiteestä, joka perustuu viranomaisen antamaan päätökseen tai lupaan, tai josta on tehtävä ilmoitus muun lainsäädännön perusteella.

Ilmoituksen tarkoituksena on, että ELY-keskus voi tarvittaessa ohjata toimenpiteestä vastaavan toteuttamaan toimen luonnonarvojen kannalta haitattomalla tavalla. Mikäli aiottu toimenpide aiheuttaisi laissa kiellettyjä vaikutuksia, ELY-keskus harkitsee missä määrin sitä on tarpeen rajoittaa ja antaa tarvittaessa asiasta päätöksen.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ELY-keskukselle. Määräajan kulumisen jälkeen toimenpiteen saa toteuttaa, ellei ELY-keskus ole sitä päätöksellään rajoittanut.

Ilmoituksessa on tärkeää antaa yhteys- ja sijaintitietojen ohella tiedot toimenpiteestä, sen ajoituksesta, toteuttamistavasta ja vaikutuksista. Ilmoituksen tekemiseen suositellaan käytettäväksi alla olevaa lomaketta, jonka voi lähettää sähköpostilla tai postitse asianomaisen ELY-keskuksen kirjaamoon. Ilmoituksen voi myös tehdä sähköisellä ilmoituslomakkeella verkkopalvelussa.

Tarkempi ohje ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituslomake:

Julkaistu 29.1.2015 klo 13.18, päivitetty 11.12.2020 klo 9.11