1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Uppsamling och transport av avfall inom Finland
Innehållssidå | Publicerad: 15-12-2022

© Marita Björkström Avfall samlas upp av producenterna och på de platser där det uppstått för att transporteras till anläggningar där det utnyttjas eller slutbehandlas. Så väl avfallsupps...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Uppsamling och transport av avfall inom Finland
Torrläggning av jord och dikning
Innehållssidå | Publicerad: 01-07-2014

Webbsidorna om torrläggning av jord och dikning ska flyttas till webbplatsen vatten.fi. Under länkarna nedan finns framöver uppdaterade sidor om temat: Torrläggning av odlingsmark (vatten.f...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Torrläggning av jord och dikning
Tillsyn
Innehållssidå | Publicerad: 05-02-2018

En verksamhet som fordrar ett miljötillstånd övervakas under hela dess livscykel. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna svarar för över...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Miljötillstånd > Tillsyn
Programmet Helmi
Innehållssidå | Publicerad: 20-04-2021

Aktuellt Nyhet (30.9.2022):  Helmi-programmet framskrider väl – även i år har tusentals hektar natur med svag status vårdats (ym.fi) Livmiljöprogrammet Helmi stärker den b...

Natur > Programmet Helmi
Sjötrafik
Innehållssidå | Publicerad: 01-06-2020

På vissa vattenområden kan farkosttrafik helt förbjudas eller begränsas tillfälligt eller tills vidare. Ett förbud eller en begränsning kan föreskrivas i syfte att skydda trafiken, miljön, fisket ell...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Ansökan om förbud mot och begränsning av terräng- och sjötrafik > Sjötrafik
Ansökan om förbud mot och begränsning av terräng- och sjötrafik
Innehållssidå | Publicerad: 30-09-2013

Terrängtrafik Terrängtrafik är inte en allemansrätt. Terrängtrafiken styrs av terrängtrafiklagen. Användningen av motordrivna fordon i terräng på ett markområde eller på is (till exempel snöskot...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Ansökan om förbud mot och begränsning av terräng- och sjötrafik
Regional miljöinformation
Innehållssidå | Publicerad: 23-03-2022

Tjänsten Miljo.fi innehåller också regional miljöinformation. Genom att klicka på det önskade områdets namn till vänster hittar du en förteckning över sidor som innehåller regional information. Sidor...

Regional miljöinformation
Ansökan om specialtillstånd enligt terrängtrafiklagen
Innehållssidå | Publicerad: 07-01-2016

Specialtillstånd i enlighet med 28 § i terrängtrafiklagen (1710/95) för rörelse i terräng med motordrivet fordon (snöskoter, terränghjuling/fyrhjuling, bil) kan på ansökan beviljas den vars rörelsefö......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Ansökan om förbud mot och begränsning av terräng- och sjötrafik > Terrängtrafik > Ansökan om specialtillstånd enligt terrängtrafiklagen
Grundtorrläggning
Innehållssidå | Publicerad: 04-06-2015

Markdränering delas allmänt in i grundtorrläggning och lokal dränering. Med grundtorrläggning avses grävning och rensning av utfallsdiken, små invallningar och förbättring av bäckarnas vattenlednings...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Torrläggning av jord och dikning > Grundtorrläggning
Strandmuddring
Innehållssidå | Publicerad: 15-10-2014

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde. Sprängning av undervattensberg utgör inte muddring, och en sprängning kan kräva ett tillstånd från...

Vatten > Restaurering av vattendrag > Restaurering av stränder > Strandmuddring
Upprätthållande av statliga vattenkonstruktioner
Innehållssidå | Publicerad: 14-11-2013

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) sköter sådana vattendragsprojekt och -konstruktioner som kontrolleras av staten samt underhållet och utvecklingen av dessa inom sitt eget områ...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Upprätthållande av statliga vattenkonstruktioner
Dikningsförrättning
Innehållssidå | Publicerad: 04-11-2013

Omfattande dikningsprojekt som berör flera fastigheter ska i allmänhet behandlas vid en dikningsförrättning. En förrättning söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen). Enligt ...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Torrläggning av jord och dikning > Dikningsförrättning
Mindre vattenbyggnadsarbeten
Innehållssidå | Publicerad: 04-01-2018

Med mindre vattenbyggnadsarbeten avses mindre projekt i ett vattendrag eller i närheten av ett vattendrag. Dessa omfattar till exempel anläggning av olika rör och ledningar i ett vattendrag, ändring ...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Mindre vattenbyggnadsarbeten
Skogsbruket
Innehållssidå | Publicerad: 03-08-2015

Skogsbrukets andel av den näringsbelastning i vattendragen som orsakas av människans aktiviteter uppgår till cirka 6 procent av fosforutsläppen och 5 procent av kväveutsläppen. Den mest betydande ...

Vatten > Vattenskydd > Skogsbruket
Modifiering av en strand och förbättring av en badstrand
Innehållssidå | Publicerad: 30-09-2013

Utan tillstånd från regionförvaltningsverket (AVI) får ett markområde som hör till en tomt inte förstoras genom att fylla ut ett vattenområde. En mindre modifiering av en strand eller övertäckning...

Vatten > Restaurering av vattendrag > Restaurering av stränder > Modifiering av en strand och förbättring av en badstrand
Fiskodling
Innehållssidå | Publicerad: 26-09-2013

Fiskodlingens andel av den fosforbelastning som orsakas av mänsklig verksamhet i Fastlandsfinland är drygt en procent, och kvävebelastningens andel är drygt en halv procent. Fiskodlingens kväve- och ...

Vatten > Vattenskydd > Fiskodling
Terrängtrafik
Innehållssidå | Publicerad: 21-08-2014

På ett visst markområde eller istäckt vattenområde kan användningen av motordrivna fordon förbjudas eller begränsas. Ett förbud eller en begränsning kan föreskrivas om användningen av ett motorfordon...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Ansökan om förbud mot och begränsning av terräng- och sjötrafik > Terrängtrafik
Tillsyn
Innehållssidå | Publicerad: 24-09-2013

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna övervakar att tillstånd som beviljats i enlighet med och utifrån vattenlagen samt tillståndsbestämme...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Tillsyn
Andra beslut enligt miljöskyddslagen
Innehållssidå | Publicerad: 30-06-2014

Enligt miljöskyddslagen ska vissa åtgärder som orsakar miljöolägenheter anmälas till miljötillstånds- eller tillsynsmyndigheten som fattar ett beslut i ärendet. Utöver frågor i anslutning till s...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Anmälningsförfaranden i fråga om verksamhet av engångsnatur enligt MSL > Beslut enligt miljöskyddslagen > Andra beslut enligt miljöskyddslagen
Beslut enligt miljöskyddslagen
Innehållssidå | Publicerad: 17-09-2013

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) fattar beslut om sanering av ett förorenat markområde utifrån anmälningar i enlighet med miljöskyddslagen. Dessutom fattar centralerna beslut ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Anmälningsförfaranden i fråga om verksamhet av engångsnatur enligt MSL > Beslut enligt miljöskyddslagen

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar