Uppföljning av ytvattnens status – Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

År 2017 följer NTM-centralen i Södra Österbotten upp vattenkvaliteten på 9 kontrollplatser i sjöar, 42 platser i åar och älvar och 36 kontrollplatser i kustvattnen. De största åarna som mynnar ut i Östersjön och de viktigaste sjöarna följs upp varje år, övriga kontrollplatser med fastslagna årsintervaller. Vid kusten finns objekt där uppföljningen är effektiverad, å andra sidan finns också objekt som följs upp mera sällan. På varierande kontrollplatser fokuseras år 2017 på att följa upp resultaten av planeringen eller verkställandet av åtgärdsobjekt som framförts i vattenförvaltningsplanen. Eurofins Environment Testing Finland Oy ansvarar för provtagningen och analystjänsterna.

Näytteenotto Lappajärvellä
 

Uppföljningen utförs i nära samarbete med Finlands miljöcentral och Naturresurscentret. Verksamhetsutövarnas vattendragskontroller genererar mycket information om vattenstatus. I uppföljningen av algolägenheter har frivilliga observatörers arbete stor betydelse.

I ytvattenproverna analyseras bl.a. vattnets syrehalt, grumlighet, färgtal och närsaltshalt. För den ekologiska klassificeringen samlas information om biologiska kvalitetsaspekter såsom växtplankton, bottendjur och vattenväxter. Naturresurscentret ansvarar för uppföljningen av fisk.

Uppföljningen av sjöarna görs i regel fyra gånger per år (mars, juli, augusti och oktober). Provtagningsplatsen är oftast sjöns djuphölja. Proverna tas på flera olika djup; åtminstone dock i ytskiktet och i närheten av bottnen. Sjöarna som följs intensivast upp är Lappajärvi samt Kuortaneenjärvi och Alajärvi, där jordbrukets påverkan följs upp. Växtplanktonprover tas i sex sjöar på sommaren eller när det är öppet vatten. Prover av bottendjur och kiselalger tas i fyra sjöar på hösten. Uppföljningen av vattenväxter görs i en sjö och fiskuppföljning i två sjöar.

De största åarna som mynnar ut i Östersjön följs upp 13 gånger per år med fokus på flödesperioden. Dessa åar är Lappfjärds å, Närpes å, Kyro älv, Lappo å, Perho å Och Lestijoki ås övre lopp. Andra åar följs upp 4–13 gånger per år. Uppföljning av sura sulfatjordar och deras påverkan är av stor vikt. I dessa områden följs försurningen och tungmetallhalterna i åarna upp mera intensivt. I åarnas forsavsnitt tas varje år prover av bottendjur och/eller kiselalger i 10-15 åar. Elfiske i forsarna utförs varje år på 5-10 platser.

Uppföljningen av kustvattnen görs på 33 stationer 2–4 gånger per år och på tre intensivstationer (två i Kvarken och en utanför Karleby) 10–14 gånger per år. Växtplanktonprov tas varje år på sommaren på 5-10 kontrollplatser vid kusten. Varje år tas ca 5-10 prover av bottendjur och växtplanktonprover i fem kustvattenområden. Finlands miljöcentrals havscentrum ansvarar för uppföljningen ut på öppet hav.

NTM-centralen i Södra Österbottens kontrollplatser år 2017

Genom att klicka på bilden får du en större bild (1000x1044pxl)

Pintavesien tilan seuranta 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten av uppföljningen och vattendragskontrollen sparas i registret som finns i datasystemet för miljöinformation Hertta, där datan är tillgänglig via Finlands miljöcentrals webbtjänst Öppen information.

I juni–september följs förekomsten av blågröna alger upp okulärt varje vecka på 17 kontrollplatser. Resultaten av uppföljningen uppdateras varje vecka i webbtjänsten Järvi-MeriWiki och på Finlands miljöcentrals och NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats. Dessutom samlar NTM-centralen uppgifter även om andra algobservationer på basis av uppgifter från såväl myndigheter som av medborgare. I uppföljningen spelar de frivilliga observatörernas arbete en stor roll.

Utöver miljöförvaltningens uppföljning utförs på NTM-centralen i Södra Österbottens område varje år även s.k. obligatorisk kontroll som grundar sig på verksamhetsutövarnas miljötillstånd. Obligatorisk kontroll utförs bl.a. vid avloppsreningsverk, industrianläggningar, inom torvproduktion, i vattenbyggnadsprojekt och fiskodlingsanläggningar. I den obligatoriska kontrollen ingår utöver vattenkvalitetskontroll ofta även kontroll av biologiska parametrar.

Näytteenotto veneellä
 

En del av de obligatoriska kontrollerna utförs som s.k. samkontroll, vilket betyder att belastare i samma vattendragsområde låter utföra kontrollen av områdets vatten tillsammans och delar kostnaderna sinsemellan. De störta obligatoriska kontrollerna i regionen är samkontrollerna i havsområdet utanför Vasa, Karleby och Jakobstad. I insjövattnen finns samkontroller i alla åområden såsom Perho å, Lappo å och Kyro älv. Dessutom utför de största torvproducenterna mycket omfattande kontroller. Över de obligatoriska kontrollerna görs årsrapporter och resultaten från flera år granskas i mera omfattande rapporter som utarbetas med fastslagna årsintervaller. De omfattande obligatoriska kontrollerna producerar viktig information om vattendragens status. De obligatoriska kontrollerna och uppföljningen som bekostas av staten stöder också effektivt varandra.

Beslut om godkännande av kontrollrapporter

Uppföljning

2019

2018

2017

2016

 

Publicerad 22-11-2017 kl. 9.56, uppdaterad 25-08-2022 kl. 17.27