Typindelning av ytvattnen

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Ytvattnen i Finland – åar, älvar och kustvatten – har delats in i olika typer enligt de geografiska och naturvetenskapliga egenskaperna. En typindelning behövs för att man ska kunna ställa upp egna statusmål för varje vattendrag enligt dess naturliga egenskaper. I typindelningen av insjövattnen är bl.a. avrinningsområdets jordmån (torv, mineraljord, lera), vattendragets storlek (åar, älvar och sjöar), djup och genomströmningstid (sjöar) viktiga särskiljande faktorer.

De viktigaste grunderna när gränserna för olika typer av kustvatten dras upp är vattnets salthalt, skärgårdens öppenhet, isvinterns längd, vattendjup, vattenutbyte (rådande strömförhållanden) samt uppgifter om organismarter som finns i området. På detta sätt blir typindelningen ekologiskt ändamålsenlig.

Typer av åar och älvar
 
 1. Små vattendrag i torvmarker
 2. Små vattendrag i momarker
 3. Små vattendrag i lerjordar
 4. Medelstora vattendrag i torvmarker
 5. Medelstora vattendrag i momarker
 6. Medelstora vattendrag i lerjordar
 7. Stora vattendrag i torvmarker
 8. Stora vattendrag i momarker
 9. Stora vattendrag i lerjordar
 10. Mycket stora vattendrag i torvmarker
 11. Mycket stora vattendrag i momarker

Typindelning av åar och älvar.pdf (322 kB)

Sjötyper i Finland
 
 1. Små och medelstora humusfattiga sjöar
 2. Små humussjöar
 3. Medelstora humussjöar
 4. Stora humusfattiga sjöar
 5. Stora humussjöar
 6. Humusrika sjöar
 7. Grunda humusfattiga sjöar
 8. Grunda humussjöar
 9. Grunda humusrika sjöar
 10. Sjöar med mycket kort omsättningstid
 11. Norra Lapplands sjöar
 12. Närings- och kalkrika sjöar

Typindelning av sjöar.pdf (271 kB)

Kustvattentyper i Finland
 
 1. Finska vikens inre skärgård
 2. Finska vikens yttre skärgård
 3. Sydvästra inre skärgården
 4. Sydvästra mellanskärgården
 5. Sydvästra yttre skärgården
 6. Bottenhavets inre kustvatten
 7. Bottenhavets yttre kustvatten
 8. Kvarkens inre skärgård
 9. Kvarkens yttre skärgård
 10. Bottenvikens inre kustvatten
 11. Bottenvikens yttre kustvatten

Typindelning av kustvattnen.pdf (817 kB)

Mer information
Limnolog Sari Mitikka, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Specialforskare Pirkko Kauppila, Finlands miljöcentrals, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 30-04-2015 kl. 14.42, uppdaterad 27-08-2019 kl. 13.31