Särdragen i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde

Sjöar, åar och älvar

Sjöarna på västra vattenförvaltningsområdet har ofta en hög halt av humus och är oftast grunda. Det finns en tydlig regional fördelning mellan de olika sjötyperna. De humusrika sjöarna dominerar i de österbottniska landskapen och i de nordliga delarna av Birkaland och Satakunta. Humusfattiga sjöar är vanliga i Tavastland och i de östliga delarna av Birkaland. Sjöar med hög närings- och kalkhalt finns framför allt i avrinningsområdena vid Uskela å, Kisko å och Bjärnå å.

Typiskt för älvarna och åarna på vattenförvaltningsområdet är inverkan från torvmarker i de österbottniska landskapen och i de norra delarna av Satakunta samt inverkan från lermarker i Egentliga Finland och de sydliga delarna av Satakunta.

Kustvatten

Till kustvattnen hör Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och södra delarna av Bottenviken. Kustvattnen präglas av varierande salthalt och landhöjningen. I Skärgårdshavet påträffas nästan alla arter av bottendjur och fisk som förekommer i de finländska havsområdena. Saltvattensarterna blir färre ju längre norrut man kommer. Kvarken minskar vattnets salthalt kraftigt (5,5 - 3 ‰) och därför utgör Kvarken en naturlig utbredningsgräns för många saltvattensarter och sötvattensarter. Bottenviken är ett säreget havsområde som till stora delar påminner om en stor insjö.

Grundvatten

De rikligaste grundvattenreserverna på västra vattenförvaltningsområdet finns i sorterade grus- och sandområden i Salpausselkäområdet och i Mellersta Finlands israndsbildningszoner samt i anslutning till åsar. Vattenanskaffningen på vattenförvaltningsområdet baserar sig på användningen av grundvattnet i åsar, men de stora städernas (Åbo, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Tavastehus) vattenförsörjning baserar sig på ytvatten eller konstgjort grundvatten. Områdets grundvattenresurser är ojämnt fördelade och grundvattenresurserna är minst med avseende på vattenanskaffningen bl.a. i Åboregionen och Vasa och Seinäjoki. På västra vattenförvaltningsområdet används närmare en fjärdedel av de grundvattenmängder som uppskattningsvis bildas.

Publicerad 21-10-2013 kl. 9.26, uppdaterad 25-05-2015 kl. 14.53