Beskyddning av grundvatten

Grundvattenområde skylt.
© Foto: Mirjam Orvomaa

Syftet med beskyddning av grundvatten är att bevara det naturliga tillståndet oförändrad och att förhindra påverkan av mänsklig verksamhet som försämrar kvaliteten. Naturlig grundvatten är främst av god kvalitet och kan oftast användas utan någon behandling.

De finska grundvattenförekomsterna är känsliga för föroreningar eftersom formationerna är små och de skyddande skikten av jord är allmänt tunna och har hög vattenledningsförmåga. Grundvatten flöder i jordmånet och berggrundet egna vägar, påverkar ytvatten men respekterar inga fiktiva gränser som t.ex. tomtgränser. För att beskydda grundvatten måste man skydda den lokala miljön, särskilt områden kring brunnar och närliggande vattendrag.

Behovet för beskyddning av grundvatten har ökat

Den ökade användningen av grundvatten, samt forskning om riskfaktorer för grundvattnet och grundvattenområden bevisar tydligt att behovet för ökat beskyddning. Grundvattenkvaliteten hotas av många faktorer, som bland annat: industri, avstjälpningsplatser, bensinstationer, vägunderhållning, underjordiska oljetankar, marktäkter, avloppsvattensreningsverk, avlopp och klimatförändringarnas påverkan. Det mest akuta skyddsbehovet är för grundvattenområden som är eller kommer att bli vattenintag och som befinner sig i riskområden.

Handledning för beskyddning av grundvatten

De viktigaste bestämmelser och lagstiftning om grundvattenskydd ingår i miljöskydd och vattenlagen och lagen om vattenvårdsförvaltningen och havsförvaltning:

Nationell lagstiftning:

Lagar med syftet att förhindra förorening och ändring av akviferer att upprätthålla en god kvantitativ och kvalitativ tillstånd av grundvatten:

  • Vattenlag (264/1961)
  • Miljöskyddslag (86/2000)

Lagar om miljömål, uppföljning och utvärdering:

  • Lag om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004)
  • Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006)
  • Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006)
  • andra nationella lagstiftningar där EU-direktiver har genomförts

EU-direktiv:

  • Ramdirektivet för vatten (WFD) (2000/06/EG)
  • Grundvattendirektivet (2006/118/EG)
  • Nitratdirektivet (91/676/EEG)

Grundvattensskydd broschyrer

Finlands viktigaste grundvattenexperter samlade information och vägledning för olika aktörer från hushåll till småföretag. Broschyrerna har utarbetats under ledning av Finlands vattenverkförbund i samarbete med aktörer som är involverade i skyddet av grundvatten. Förutom vattenverksföreningen har projektet finansierats av Vantaanjoki och Helsingfors vattenvårdsförening. Broschyrer är fritt tillgängliga i pdf-format.

Hushållen

Uppvärmningssystemer

Markanvändning

Jordbruk

Småindustri

Publicerad 28-09-2020 kl. 16.32, uppdaterad 28-09-2020 kl. 16.49