SYKEs tips för vänner av vatten

Vesivinkit

Ta reda på ditt eget näringsavtryck med Östersjökalkylatorn

Med kalkylatorn kan du utreda vilka effekter dina konsumtionsvanor har på Östersjöns näringsämnesbelastning. Finlands andel av näringsämnesbelastningen i Östersjön är cirka 10 procent. Matproduktionen orsakar cirka 60 procent av den genomsnittliga finländarens Östersjöavtryck. Även avloppsvattnens andel är betydande, ungefär en fjärdedel. Det enklaste sättet att minska belastningen är att öka den inhemska naturfiskens och vegetariska kostens andel i kosten.

Ät helst grönsaksbaserad mat

Till en ekologiskt hållbar kost hör mer grönsaker och fisk och på motsvarande sätt mindre husdjursprodukter. Jordbruket i Finland domineras av mjölk- och köttproduktion. Cirka 80 procent av hela odlingsarealen behövs för odling av växter som används till foder. Produktionen av mjölk, kött och andra jordbruksprodukter av animaliskt ursprung orsakar den största delen av åkrarnas näringsämnesbelastning. Den överflödiga konsumtionen av proteiner syns också på avloppsreningsverken som en ökning av kvävebelastningen samt ökar behovet av rengöring av avloppsvatten. Överflödigt protein som hamnar i avloppsvattnen kommer främst från djurprotein i kosten.

En minskning av konsumtionen av produkter av animaliskt ursprung minskar även kostens klimatbörda. Husdjursekonomin orsakar nästan 90 procent av jordbrukets växthusutsläpp. Ännu på 2000-talet har finländarnas köttkonsumtion ökat med cirka 20 procent. Även små ändringar av konsumtionen har betydelse, till exempel om man minskar konsumtionen av köttprodukter med en tredjedel eller genom att under 1–2 dagar i veckan äta vegetariskt.

Plocka upp skräp på land och vatten

Nedskräpning är ett globalt problem. Skräp hamnar i vattendrag, de minskar trivseln och är skadliga för både djur och miljön. En del av mikroplasterna i haven och sjöar bildas vid nedbrytningen av större plastbitar. Mikroplaster antas suga upp miljögifter. Mikroplaster kan överföras i näringsvävet till exempel genom djurplankton och musslor ända till fiskar, och i princip kan effekterna sträcka sig ända till människor som äter havsdjur.

Använd miljömärkta produkter och tjänster (t.ex. Miljömärket Svanen)

Miljömärkta hemmets kemikalier finns bland annat bland städ-, tvätt- och diskmedel. Ofta räcker det med milda tvättmedel. Till exempel är biltvättar vanliga tjänster som använder mycket vatten. Miljömärket garanterar bland annat att de farligaste kemikalierna inte har använts i tillverkningen av produkter eller den erbjudna tjänsten.

Undvik engångsplaster och -förpackningar

Engångsplaster och -förpackningar belastar avfallshanteringen och de hamnar också i naturen. En betydande andel av strandskräp är olika slags plaster. De är som sådana och då de söndersmulas till mikroplast skadliga för både djuren och miljön.

Lämna in gamla eller onödiga läkemedel på apoteket

Använd läkemedel för människor och djur, i synnerhet antibiotika, endast vid behov och alltid enligt läkarens eller läkemedelsförpackningens instruktioner. Försäkra dig om hos din behandlande läkare eller en expert i läkemedelsbehandling på apoteket att du inte har onödiga eller eventuellt till och med hälsoskadliga, överlappande läkemedelsbehandlingar. Även egenvårdsläkemedel kan innebära överlappande medicinering med receptbelagda läkemedel.

Lämna in läkemedelsavfall på apoteket eller en insamling för läkemedel och följ apotekets sorteringsinstruktioner. Släng dem inte i toalettstolen eller i soporna. En del läkemedel går igenom avloppsreningsverket och hamnar i havet eller sjöar och påverkar negativt de levande organismerna i vattnet. Ett bekymmer är också spridningen av antibiotikaresistenta bakteriestammar, vilket leder till att antibiotika inte längre är effektiva mot sjukdomar.

Återvinn gärna kläder, överväg vad du köper

Om du köper nya kläder, köp kläder från EU-området eller miljömärkta kläder (t.ex. Öko-tex, Miljömärket Svanen). I utvecklingsländer är vattenbruket betydande, det används mycket farliga kemikalier och rengöringen av avloppsvatten är bristfällig. Vid klädtvätt kan det ibland bland annat skadlig nonylfenol samt per- och polyfluorerade kemikalier (PFAS) lossna från kläder och hemmets textilier, varför onödig klädtvätt ska undvikas. Ofta räcker det med att torka bort fläckar. Ovan nämnda kemikalier är permanenta miljögifter som inte kan rengöras från avloppsvatten.

Använd vatten klokt

Man ska inte låta vatten rinna i onödan, eftersom vattentillförsel, rengöring, pumpning, utdelning och hantering av avloppsvatten kostar och förbrukar energi. Dessutom orsakar avfallsvatten nästan alltid näringsbelastning i de närmaste vattendragen. Om du investerar, använd gärna vatten- och energisnåla vattenarmaturer.

Använd varmvatten sparsamt

Vattnets andel av den totala konsumtionen av värmeenergi är betydande, ofta en tredjedel.

Använd kranvatten

Finland är ett av de få länder där kranvattnet är rent och högklassigt. Buteljering av vatten förbrukar energi och råämnen.

Ta hand om rengöringen av avloppsvatten för hus och sommarstugor

De hygieniska nackdelarna i boendemiljön och på stränderna minskar, övergödningen av vattnen och risken för grundvattenföroreningar minskar. Avloppsvatten som hanteras bristfälligt förstör grundvatten, vilket till exempel kan synas som en sämre vattenkvalitet i den egna brunnen eller grannens brunn.

Tvätta mattor på land, låt bastuvattnet sugas upp av jordmånen eller styr det till vattenförsörjningsanläggningens avlopp

Den belastningsmängd som uppstår av att tvätta mattor och bastuvatten är nödvändigtvis inte stor, men den kan lokalt öka övergödning av stranden, försämra algsituationen och öka nedskräpningen.

Delta i att förbättra och restaurera de närmaste vattendragen

Man kan på många sätt förbättra sjöars, åars och de mindre vattendragens tillstånd. Genom vattenrestaurering i närmiljön kan man påverka tillståndet för hela avrinningsområdet och bland annat minska den yttre belastningen. Invånarnas verksamhet och lokalt samarbete är avgörande för att projekt för restaurering av vattendrag ska lyckas. Restaureringen börjar med observation av vattendraget, insamling av information och utredning av samarbetsinstanser. Det nationella nätverket för vattenrestaurering, Vesistökunnostusverkosto, förmedlar information om och erfarenheter av restaurering: 

Kom med i nätverket för vänner av sjöar och Östersjön, Insjö-havswikin!

Bekanta dig ännu bättre med vattnen i din närmiljö och delta genom att skriva om sägner och sanna berättelser som du har hört. Börja observera is- och algsituationen för din egen och andras glädje eller starta ett större vetenskapsprojekt för medborgare för att utreda vattendragets tillstånd.

Gläd dig över våra rena vatten

En stor del av ytvattnen i vårt land är i fråga om det ekologiska tillståndet utmärkta eller bra – av sjöar 86 procent av ytan och av åar 65 procent av ålängden. 

Mer information

  • kommunikationsexpert Ulla Ala-Ketola, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 050 465 5883, fornamn.efternamn@syke.fi

Källa: Finlands miljöcentral

Publicerad 03-05-2021 kl. 11.15, uppdaterad 04-05-2021 kl. 9.41

Ämne: