Vattenskyddet inom lantbruket - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

I Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område måste det satsas på att minska närsaltsbelastningen och olägenheterna av de sura sulfatjordarna.

Jordbruket är en viktig näring i de tre österbottniska landskapen. I regionen finns rikligt med åkrar och djurproduktionenheter. Enligt uppskattning härstammar mer än hälften av närsaltsbelastningen som orsakas av mänsklig verksamhet från jordbruket. Närsaltsbelastningen urlakas i vattendragen och till havet. Utöver stora jordbruksmarker och omfattande husdjurshållning ligger bl.a. följande faktorer i bakgrunden för belastningen:

 • koncentrerad husdjurshållning, överutbud på gödselmedel och höga fosforhalter i åkrarna
 • omfattande pälsfarmning
 • omfattande ensidig spannmålsodling och brist på mångårig vall
 • sämre vattenstatus än god i alla jordbruksdominerade avrinningsområden
 • få vattenområden - nästan alla är rikligt belastade
 • vidsträckta sura sulfatjordar och behov av att förnya dräneringen.
Maaseutumaisema Pohjanmaa
 

Dräneringen av sura sulfatjordar orsakar metallbelastning

I de nedre loppen av regionens vattendrag och i flera diken och bäckar som mynnar ut i åarna har det observerats kraftig försurning i vattnet. Försurningsfenomenet beror på dräneringen av alunjordarna som innehåller rikligt med sulfid. När sulfiden syresätts i samband med markdränering och blir svavelsyra, bildas lätt vattenlösliga sura salter, som kan leda till att vattnets pH kan sjunka väldigt lågt. Försurningen och upplösning av skadliga metaller från marken försämrar ytvattnens kemiska och ekologiska status och orsakar bl.a. fiskdöd.

Geologiska forskningscentralen gör en allmän katrering av sura sulfatjordar och resultaten av karteringen har publicerats i den öppna karttjänsten:

Sulfatjordarna måste beaktas i all dränering. En strategi om minskning av olägenheter på grund av sura sulfatjordar har publicerats och mellanrapporten finns här:

Praktiska åtgärder inom jordbruket

För att uppnå god ekologisk status i vattendragen fordras att närsalts- och partikelsubstansen minskas och att utsköljningen av försurning förhindras i all mänsklig verksamhet. När åtgärder inom jordbruket genomförs är det särskilt viktigt att åtgärderna riktas till de mest belastade och med avsikt på vattenstatus mest problematiska och känsliga områdena. Åtgärder inom jordbruket främjas till största del med finansiering från miljöersättningssystemet.

Viktiga vattenskyddsåtgärder inom jordbruket i vår region är utöver åtgärderna enligt nitratförordningen och annan lagstiftning även bl.a.:

 • kontroll av närsaltsutsläpp och sänkning av närsaltsbalansen inom åkerodlingen.
 • miljövänlig gödselanvändning och gödselprocessering.
 • ökning av våtmarker och skyddszoner.
 • reglering av dräneringsförhållandena inom försurningsbekämpningen, exempelvis med hjälp av grunddammar.
 • ökning av reglerad täckdikning i syfte att förhindra sur belastning.
 • gårdsvis utbildning och rådgivning.

Mer information om åtgärdsförslagen finns i förvaltningsplanen för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde och i de regionala åtgärdsplanerna:

Översiktsplaner för jordbruksområden

För vissa jordbruksområden har översiktsplaner för skyddszoner, våtmarker och naturlig mångfald utarbetats. I planenen översiktsplan presenteras vårdbiotoper, objekt för naturlig mångfald och eventuella platser för anläggande av våtmarker samt platser för skyddszoner.

Användningen av områdena begränsas inte av att objekten är införda i planen. Markägarna förpliktas inte att sköta områdena eller att anlägga våtmarker, utan det är frivilligt. Syftet med översiktsplaneringen för skyddszoner, våtmarker och naturlig mångfald är att effektivera vattenskyddet och naturvården inom jordbruket och att rikta åtgärderna till de viktigaste objekten. Målet är att sporra jordbrukarna till att utnyttja möjligheterna till jordbruksstöd och att öka växelverkan mellan myndigheterna, rådgivarna och jordbrukarna.

Översiktsplaner som gjorts för vårt område:

Publicerad 25-11-2013 kl. 15.42, uppdaterad 29-05-2019 kl. 15.16