Vattentjänster - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Aktuellt

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050

En gemensam vattentjänststrategi, som sträcker sig fram till år 2050, görs upp för Västra Finlands område. Syftet med projektet är att reda ut hur bra och fungerande vattentjänster är ordnade år 2050 och med vilka åtgärder vi når målet. Projektet inleddes i början av år 2020 och avslutas före slutet av år 2021. Läs mer om vattentjänststrategin på projektets webbplats:

Rapportering av vattentjänstverkens uppgifter

NTM-centralen begär att vattentjänstverken rapporterar uppgifterna om sin verksamhet år 2015 i det nya informationssystemet VEETI, som togs i bruk i början av år 2016. VELVET och ItellaTYVI-tjänsten tas ur bruk i fråga om vatten- och avloppsförsörjningen. Informationssystemet för vattentjänsterna grundar sig på lagen och det är inte valfritt att antingen använda eller inte använda systemet.

Karakteristiskt för vattenförsörjningen i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område är bosättningen som är koncentrerad i form av band längs älvarna och åarna samt byarna. Den flacka och lerhaltiga marken och få grundvattenreserver av dålig kvalitet tillsammans med tidig kreaturhushållning och livsmedelsindustri har bidragit till att antalet anslutna invånare till hushållsvattennätet i närings-, trafik- och miljöcentralens område är landets största enligt uppgifterna från år 2012, dvs. 96,2 %. I förhållande till invånarantalet finns det också flest vattentjänstverk i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område, sammanlagt 267 st. enligt statistiken från år 2012.

Under de senaste åren har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens tyngdpunkter för främjande av vattentjänsterna varit att verkställa planer och projekt enligt planen för utveckling av vattentjänsterna i kommunerna och utveckla vattentjänsterna i glest bebyggda områden samt att trygga vattenförsörjningen. Till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område hör landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Vattentjänsternas utmaning  i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens verksamhetsområde är att vi har

1. Landets minsta antal anslutna till avloppsnätet

I närings-, trafik- och miljöcentralens område är behovet av att utvidga avloppsnäten och effektivera den fastighetsvisa avloppsvattenbehandlingen större än på andra håll i landet.

2. Gamla vatten- och avloppsnätverk

Vatten- och avloppsnäten har byggts med början från 1960-talet och de äldsta delarna börjar vara i slutet av sin tekniska ålder. Under de närmaste åren bör fler vatten- och avloppsnät saneras än tidigare för att de ska vara i funktionsdugligt skick i framtiden.

3. Vattentjänsternas säkerhet

Det finns ännu att förbättra vad gäller tryggande av vatten- och avloppskonstruktionernas tillgång till el och nätverksförbindelserna mellan vattentjänstverken. Möjligheten till vattenförsörjning från flera råvattenkällor ökar väsentligt vattentjänsternas säkerhet.

Grundvattnen

I Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område finns 468 klassificerade grundvattenområden, av vilka 376 är viktiga för vattenförsörjningen. Områden är ojämnt fördelade i landskapen, vilket har lett till att det har byggt långa överföringsledningar. Typiskt för grundvattenområdena i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område är grunda markskikt ovanpå grundvattenytan samt höga järn- och manganhalter. Pälsfarmning och jordbruk är en typiskt riskfaktor för grundvattenkvaliteten i området.

Hushållsvatten

I Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område finns 253 vattenverk som räknas vara vattentjänstverk (år 2012). Förutom några undantag använder vattentjänstverken grundvatten för vattenförsörjningen. Det största vattenverket som distribuerar grundvatten är Seinäjoen Vesi, som distribuerar vatten till ca 57 000 invånare. Det största vattenverket som distribuerar ytvatten som hushållsvatten är Vasa Vatten, som distribuerar vatten till ca 65 000 invånare.I Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område har förbrukningen av hushållsvatten varit ca 265 l/dygn/invånare år 2012.

Avloppsvatten

På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens områdefinns 55 avloppsverk som räknas vara vattentjänstverk (år 2012). I Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område finns 32 avloppsreningsverk i samhällen (år 2012). I Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område bor ca 15 000 invånare utanför vattentjänstverkens vattenledningsnät och ca 149 000 invånare utanför avloppsnätverkens område. I Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område är anslutningsprocenten till avloppsreningsverken ca 67 % i förhållande till invånarantalet.

Verkställande av förordningen om glesbygdens avloppsvatten förutsätter också att allt avloppsvatten från bebyggelse som ligger utanför avloppsnäten behandlas på behörigt sätt i regel senast 15.3.2016. Utanför avloppsnäten finns tämligen tätt bebyggda områden där det är förnuftigt att bygga ut avloppen. Under de senaste åren har närings-, trafik- och miljöcentralen för sin del fokuserat på att främja utvidgningen av avloppsnäten till dessa områden. Bosättningen ligger till största del glest i glesbygden och avloppsvattenbehandlingen i dessa områden bör även i framtiden skötas fastighetsvis, vilket på de flesta fastigheterna fordrar åtgärder för att effektivera avloppsvattenbehandlingen.

Rådgivningsprojekt i anslutning till avloppsvatten

Österbottens Jässi-projekt

Jässi-avloppsvattenprojekt erbjuder högkvalitativ, opartisk, och tvåspråkig avloppsvattenrådgivning i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Rådgivningen är gratis. Projektet erbjuder fastighetsvis rådgvining samt allmän rådgivning på evenemang och avloppskvällar.

 

 

 

 

Publicerad 05-12-2013 kl. 11.09, uppdaterad 14-04-2020 kl. 8.30