Upprätthållande av statliga vattenkonstruktioner

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) sköter sådana vattendragsprojekt och -konstruktioner som kontrolleras av staten samt underhållet och utvecklingen av dessa inom sitt eget område. NTM-centralerna verkar som dammägare av statens dammar och svarar för användningen och underhållet av dammarna samt deras säkerhet. Lapplands, Tavastlands och Kajanalands NTM-centraler verkar som dammsäkerhetsmyndighet.

Vattenkonstruktioner centrala i bekämpningen av översvämningar

De statliga vattenkonstruktionerna har en central roll i bekämpningen av översvämningar samt vid planeringen av kontrollen över översvämningsriskerna, och med hjälp av dessa försöker man förebygga och bekämpa översvämningsskador.

Största delen av de vattendragskonstruktioner som staten svarar för ligger inom Södra Österbottens NTM-centrals område i vattendragen vid Kyro älv, Närpes å och Perho å samt inom Norra Österbottens NTM-centrals område i vattendragen vid Kalajoki älv och Siikajoki älv. Enskilda konstruktioner finns i det närmaste inom varje NTM-centrals område.

Antalet vattenkonstruktioner 2011

Enligt en utredning 2011 omfattade de statliga vattenkonstruktionerna som kräver underhåll följande: 370 km vallar, 400 km kanaler, 85 pumpstationer, 14 regleringsluckor, 360 grunddammar, flottningsdammar och trösklar, 150 broar, 110 km vägar och 46 jorddammar.

Utredningen av statens vattenhushållningsprojekt: största behovet av utveckling gäller underhållet av regleringsdammar och förbättrandet av fiskens vandringsmöjligheter 28-07-2020
En omfattande bedömning av statens vattenhushållningsprojekt har gjorts för första gången. Enligt utredningen är två tredjedelar av alla regleringsprojekt i sjöar och älvar, byggandet av fiskvägar, konstgjorda vattenmagasin, vallar, dammar och diken, fortfarande aktuella och nödvändiga. Närmare hundra av projekten är emellertid helt eller delvis föråldrade, vilket innebär att tillstånd, avtal och skyldigheter med anknytning till dessa bör behandlas på nytt.
Läs mer
Publicerad 13-11-2013 kl. 10.42, uppdaterad 14-08-2017 kl. 9.42
Utgivare: