Återställande av vattenbalansen

Återställande av vattenbalansen i samband med iståndsättningsdiknng

I samband med iståndsättande dikning av skogsbruksmark kan uttorkade skyddade myrar återställas. Åtgärden kallas att återställa vattenbalansen. I återställandet av vattenbalansen ändras dikesnätet så att vatten som naturligt ska finnas i den värdefulla myrmarken leds tillbaka till myren i samband med dikning. Åtgärden gör det möjligt att dränera skogsbruksmarken på ett oskadligt sätt i närheten av värdefulla myrar och man kan minska kostnaderna i anslutning till iståndsättning av diken. Samtidigt styrs vattnet och näringsämnena som myren behöver tillbaka till den myr som är i behov av det.

Så återställs vattenbalansen

Kontrollera om din planerade iståndsättningsdikning ligger i närheten av en skyddad myr som passar för återställande av vattenbalansen. Uppgifter om de skyddade myrarna som är lämpliga för ändåmålet finns tillgängliga för alla på webben i det öppna geografiska informationsmaterialet över skogsvård i myrmarker:

Öppna det geografiska informationsmaterialet genom att klicka på ikonen Karttatasot ner på sidan. I fönstret som öppnas sätter du kryss i den ruta som visar myrar där det är lämpligt att återställa vattenbalansen (Vedenpalauttamiseen soveltuvat suojelukohteet). I materialet visas med gulaktig färg den del av myren som är uttorkad och med turkos färg den uttorkade delens naturliga avrinningsområde.

En dikesplanerare gör planeringen av hur vattenbalansen återställs på basis av material som presenteras. I planeringen använder planeraren sig av en anvisning om en handlingsmodell för planering av iståndsättande dikning i närheten av skyddade myrar:

Blanketter som gäller återställande av vattenbalansen

Föredrag under seminariet om återställande av vattenbalansen

Publicerad 04-10-2021 kl. 10.58, uppdaterad 14-12-2022 kl. 12.31