Reglering

Vid reglering av vattendrag ändras vattenstånd och flöden med hjälp av damm- eller vattenkraftsanläggningar och på så sätt främjas de mål som satts upp för användning och vård av vattendrag. I Finland har cirka 240 regleringsprojekt genomförts. De omfattar mer än 300 sjöar, vilket motsvarar cirka en tredjedel av sjöarealen i Finland.

Det främsta målet med största delen av regleringarna är att producera vattenkraft. I många projekt är också förhindrande av översvämningar ett viktigt mål. Andra målsättningar är bland annat främjande av flottning eller vattentrafik, vattenförsörjning, rekreationsanvändning, fiskodling, torrläggning av jord och vattenskydd.

För reglering av vattendrag behövs ett vattenrättsligt tillstånd. I tillståndsvillkoren anges övre och nedre gränser för vattenståndet samt oftast även gränsvillkor för vattenföringen.

Utveckling av regleringarna

Det övervägande flertalet av regleringarna har utförts under perioden från 1950-talet till 1970-talet. Sedermera har förväntningarna och värderingarna i samband med vattnen ändrats. Vid utvecklingen av regleringarna strävar man efter att beakta olika parters önskemål, även om de ofta är motstridiga. Man har ofta kunnat lindra de negativa verkningarna för vattenmiljön och rekreationsanvändningen.  Man kan även fortsättningsvis förbättra kontrollen av riskerna för översvämning och torka.

Omfattande utvecklingsutredningar har gjorts till exempel vid Päijänne, Konnivesi och Ruotsalainen, Enrare träsk, Kallavesi, Näsijärvi och Vanajavesi, Kemijärvi, Koitere samt Ijo älv. I många vattendrag utreds för närvarande om beredskapen för klimatförändringen gör att tillståndsvillkoren borde justeras.

Centrala aktörer och ansvar

Innehavaren av tillståndet för regleringen beaktar de tillståndsvillkor som ställts för regleringstillståndet. Tillståndsinnehavaren är ofta till exempel ett kraftbolag, en kommun eller ett regleringsbolag. Staten kan vara innehavare av tillståndet för regleringen om projektet medför omfattande verkningar. Staten är innehavare av tillståndet bland annat vid Päijänne, Vanajavesi, Pyhäjärvi i Säkylä, Lappajärvi sjö, Kallavesi och Enare träsk.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) sörjer för de regleringar som staten ansvarar för och övervakar att tillståndsvillkoren för regleringarna följs.

Regionsförvaltningsverken (RFV) beviljar regleringstillstånd i enlighet med vattenlagen.

Publicerad 15-01-2014 kl. 15.30, uppdaterad 10-07-2019 kl. 14.59