Tillståndsplikt för mindre vattenbyggnadsarbeten

Med mindre vattenbyggnadsarbeten avses mindre projekt i ett vattendrag eller i närheten av ett vattendrag. Dessa omfattar till exempel anläggning av olika rör och ledningar i ett vattendrag, ändring av vattendrag genom att fylla ut till markområde samt mindre schaktningar vid en strand eller i en vattenmiljö.

Jordvärme-, vatten- och avloppsrör samt elledningar och telekommunikationskablar

Placering av vatten-, avlopps- och kraftledning, telekommunikationskabel eller annan till effekterna jämförbar ledning under kungsådrar (bl.a. åar, älvar eller bäckar och sund) ska anmälas skriftligt till den regionala NTM-centralen och vattenområdets ägare minst 60 dygn innan åtgärden inleds. Den projektansvarige har med stöd av vattenlagen rättighet att placera en ovan nämnd ledning även på annans vattenområde om placeringen inte förutsätter tillstånd med stöd av 3 kapitlet 2 §, det inte föreskrivs om ledningens placering i miljöskyddslagen eller ledningens placering inte medför annan än ringa olägenhet för områdets ägare. En ledning som placeras i vattendraget i värmeuppsamlingssyfte anses inte vara en till effekterna jämförbar ledning.

Anmälan är avgiftsfri. Efter att ha fått anmälan styr NTM-centralen anmälaren antingen till att ansöka om tillstånd enligt vattenlagen på basis av eventuella skadliga konsekvenser eller utfärdar eventuella randvillkor för att projektet ska kunna genomföras.

I statsrådets förordning om vissa ledningar som placeras på ett vattenområde, som trädde i kraft 1.3.2018, stadgas om innehållet i en anmälan till NTM-centralen, kraven på valet av placeringsplats, arrangemang under byggnadstiden och meddelande om att projektet slutförts.

I fråga om icke anmälningspliktiga projekt som genomförs i ett vattendrag eller som påverkar ett vattendrag kan utlåtande om behovet av tillstånd i enlighet med vattenlagen begäras av närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Exempelvis placering av en avloppsledning i ett vattenområde kan vara tillståndspliktigt på grund av risken för att vattendraget kan förorenas. Underskridningar av allmänna farleder kvarstår på listan över tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt. Även anläggande av rör och ledningar i allmänna far- eller flottningsleder fordrar ansökan om tillstånd.

Borrning av jordvärmebrunn eller anläggande av rör för jordvärmeanordningar fordrar åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och byggförordningen. En strandägare som drar rör i ett vattendrag ska begära samtycke till placeringen av konstruktionen av ägaren till vattenområdet.

Dikestrummor och broar

Byggande av dikestrummor och broar kan fordra tillstånd enligt vattenlagen på basis av eventuella skadliga konsekvenser. Eventuella olägenheter kan drabba t.ex. fiskbeståndet, torrläggning av mark i området eller fårans naturtillstånd. En ny bro över en älv eller ett sund eller en trång passage med regelbunden trafik kräver alltid tillstånd av regionförvaltningsverket.

Vid planering av dragningar över eller under mindre fåror än älvar ska även föreskriften om bland annat skyddet av en bäck eller rännil i naturstillstånd i vattenlagen beaktas. En dragning över en fåra av denna typ kan även fordra dispens i enlighet med skogslagen, om det är fråga om sådana särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen.

Med en å eller älv avses ett vattendrag med rinnande vatten, vars avrinningsområde ovanför är minst etthundra kvadratkilometer stort.

Med en bäck avses ett vattendrag med rinnande vatten, dock mindre än en å eller älv, vars avrinningsområde ovanför är större än tio kvadratkilometer eller som har kontinuerligt rinnande vatten eller där det i betydande utsträckning är möjligt för fisken att vandra.

Med en rännil avses en vattenfåra, som är mindre än en bäck och vars avrinningsområde är mindre än tio kvadratkilometer. I en rännil strömmar vattnet inte kontinuerligt och det är inte heller möjligt för fisken att vandra i någon betydande utsträckning. Äventyrande av naturtillståndet i en naturlig rännil någon annanstans än i Lappland fordrar undantagslov av regionförvaltningsverket.

Publicerad 31-10-2013 kl. 10.50, uppdaterad 07-04-2022 kl. 14.02
Utgivare: