Hur förbereder jag mig för översvämningar och vad ska jag göra vid översvämning - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

För att minska skador på grund av översvämningar har det redan länge utförts översvämningsskyddsarbeten såsom rensningar och uträtningar av fårorna och byggande av konstgjorda sjöar. Framförallt Perho å, Lappo å, Kyro älv och Närpes å är kraftigt utbyggda vattendrag med många dammar och översvämningsvallar. Längs Kyro älv och Lappo å finns vidsträckta invallade åkerområden, dit flödesvatten släpps ut när översvämningen hotar bebyggelse.

Beredskap för översvämningar och bekämpning av översvämningsskador

Översvämningsskador bland bebyggelse kan bäst undvikas genom att ta hänsyn till översvämningsrisken när bosättning planeras och byggs. Översvämningsskador på det befintliga byggnadsbeståndet kan undvikas med åtgärder som planeras på förhand. Fastighetsägarna bör förbereda sig på lokala översvämningsskydd även på eget initiativ. De regionala räddningsverken och NTM-centralen i Södra Österbotten har i samarbete utarbetat en översvämningsskyddsguide som är avsedd för invånarna i översvämningsområden. I guiden ges anvisningar om hur man bör beakta och gå tillväga före översvämning, under pågående översvämning och efter den.

NTM-centralen i Södra Österbotten förbereder sig varje år på att bekämpa översvämningar tillsammans med övriga myndigheter. NTM-centralen översvämningsorganisation ansvarar i sitt område för uppföljning av översvämningssituationen, förhandsåtgärder och bekämpningsarbete under pågående översvämning. Eventuella räddningsåtgärder hör till räddningsmyndigheterna.

När en översvämning direkt hotar människor eller egendom ska man ringa det allmänna nödnumret 112.

Information och rådgivning i anslutning till översvämningar

Liisa Maria Rautio, översvämningschef, tfn 0295 027 919

  • 1. vik. Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • 2. vik. Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806

Skötseln av regleringen:

  • Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • 1. vik. Tuuli Saari, tfn 0295 027 925
  • 2. vik. Kristiina Kastman, tfn 0295 028 021
Publicerad 20-08-2013 kl. 14.29, uppdaterad 15-03-2022 kl. 16.18