Planering av hanteringen av översvämningsrisker - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

På basis av närings-, trafik- och miljöcentralens förslag har jord- och skogsbruksministeriet utsett följande områden med betydande översvämningsrisk i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten:

  • Kyro älvs avrinningsområde: Ilmajoki-Seinäjoki och Ylistaro-Lillkyro
  • Laihela ås avrinningsområde: Laihela-Runsor
  • Lappo ås avrinningsområde: Lappo

Jord- och skogsbruksministeriet har även tillsatt översvämningsgrupper för det myndighetssamarbete som behövs vid beredningen av planerna. I respektive grupp finns representanter för landskapsförbundet, närings-, trafik- och miljöcentralen, kommuner i området samt räddningsverket. Gruppen kallar även in sakkunniga. 

Översvämningsgrupperna har ställt upp preliminära mål för hantering av översvämningsrisker i planeringsområdet. Översvämningsgruppernas uppgift är nu att med hjälp av intressegrupperna granska och bedöma åtgärderna, med vilka målen kan uppnås. Åtgärderna täcker minskning av översvämningsriskerna, beredskapsåtgärder och översvämningsskydd, verksamhet i översvämningssituationer samt efteråtgärder. I bedömningen av åtgärderna beaktas konsekvenserna för minskning av översvämningsriskerna, naturkonsekvenser, socioekonomiska kosnekvenser, genomförbarhet och kostnader. Som en del av riskhanteringsplanen framförs en miljörapport.

Publicerad 20-08-2013 kl. 10.32, uppdaterad 10-05-2019 kl. 10.18