Myndigheternas verksamhet vid översvämning och vid hot om översvämning

Vid en översvämning och vid hot om översvämning försöker man på många sätt förhindra att skador uppstår eller åtminstone minimera dessa. Med hjälp av vattendragsmodeller kan man uppskatta storleken på vattenföringen i åar och älvar samt hur vattenståndet i sjöarna utvecklas, och därmed kan man förutspå översvämningar. Översvämningsprognoserna man kan göra med hjälp av modellerna är mycket viktiga hjälpmedel i riskhanteringen.

Verksamhet vid hot om översvämning

Vid hot om översvämning försöker myndigheterna informera om översvämningsrisken och bygga upp tillfälliga skyddskonstruktioner mot vattenmassorna. Olika slags åtgärder i vattendragen är också viktiga, t.ex. undantagsavtappningar och att man hindrar vattenmassorna, förhindrar att det bildas kravisproppar, lägger ut bommar samt löser upp isdammar.

Verksamhet vid översvämningar                    

I händelse av en verklig översvämning är det fortfarande viktigt att effektivt informera om farorna. Därutöver är olika slags räddningsåtgärder viktiga, som att evakuera befolkningen och skydda objekt t.ex. med hjälp av sandsäckar. Tabellen nedan visar olika myndigheters ansvar vid hot om en översvämning och vid en översvämning.

Myndigheternas ansvar

             Myndigheternas ansvar vid översvämning och vid hot om översvämning

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Räddningsmyndigheten

Kommunen

> Följa med vattenläget och informera om översvämningshotet

> Allmän ledning vid avvärjande av översvämning

> Skydda byggnader och vägar i kommunen

> Förebyggande åtgärder (t.ex. issågning och styrning av reglering av vattendrag)

> Skydda områden och enskilda viktiga objekt

> Genomföra evakuering och ordna akut tillfällig inkvartering

> Experthjälp för räddningsmyndigheterna i arbetet med att avvärja översvämning (söndra isproppar, tillfälliga vallar och dammar, undantagsavtappningar)

> Åtgärder för privat egendom (spärra av vägar o.dyl..)

> Tillhandahålla arbetskraft och materiel till räddningsmyndigheterna vid behov

 

Översvämningscentret

Översvämningscentret förutspår och varnar om översvämningar och upprätthåller kontinuerligt en lägesbild över situationen. Översvämningscentret erbjuder tjänster för lokala myndigheter samt för invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden. www.oversvamningscentret.fi

 

Publicerad 13-12-2013 kl. 13.26, uppdaterad 28-05-2020 kl. 11.28