Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten miljo.fi

Uppgjort 17.9.2020
Granskat senast 6.2.2023

Detta utlåtande gäller webbplatsen miljo.fi, som upprätthålls av miljöförvaltningen, och alla dess underdomäner och tjänster i vars domännamn ymparisto.fi förekommer.

På webbplatsen tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (Finlex.fi).

Tillgänglighetsläget för närvarande

Webbplatsen ymparisto.fi innehåller cirka 8 600 dokument och tiotusentals bilagsfiler. Hundratals upprätthållare från 18 organisationer producerar information på webbplatsen. Webbplatsen hänvisar även till flera bakgrundssystem och karttjänster.

Projektet för att förnya webbplatsen är igång. Den nya webbplatsen öppnas efter mitten av mars året 2023. På den förnyade webbplatsen beaktas tillgänglighetskraven.

Finlands miljöcentral (Syke) har utvärderat webbplatsens tillgänglighet tillsammans med systemleverantören med tanke på tillgänglighetskraven på nivå WCAG 2.1 A och AA. Webbplatsen uppfyller vissa krav. Vi har gjort följande förbättringar:

 • Gå till innehållet-länkar har lagts till. De som använder skärmläsningsprogram kan hoppa över alla delar som återkommer på sidorna direkt till början av innehållsdelen.
 • Rörligheten utan mus har förbättrats.
 • Blanketternas inmatningsfält och rubrikernas texter har kombinerats.
 • Textmotsvarigheter har lagts till funktionsknapparna.
 • De länkar och filer som öppnas i det nya fönstret är markerade med en pilikon och motsvarande text som talar om för läsenheterna Öppnas i ett nytt fönster.
 • De som producerar innehåll har fått anvisningar som förbättrar tillgängligheten.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

En del av funktionerna och innehållet på den nuvarande miljo.fi kan vi inte uppnå utan betydande ändringsarbeten och kostnader. Att förnya webbplatsen miljo.fi och samtidigt förbättra tillgängligheten till den nuvarande webbplatsen med begränsade resurser medför en orimlig belastning för miljöförvaltning. Fram till publiceringen av den nya webbplatsen tillämpas undantaget för oproportionell börda enligt artikel 5 i tillgänglighetsdirektivet:

 • Användargränssnittets orange och gröna bakgrundsfärg och texternas kontraster och storlek är för små. Den gröna textens kontrast till bakgrundsfärger är för liten. Fokusen skiljer sig inte tillräckligt bra.
 • Innehållet i textmotsvarigheter till bilder, ikoner, grafer och infografer, kontraster mellan färger och element samt textstorlekar uppfyller inte till alla delar tillgänglighetskraven.
 • Det finns en del brister i markeringen av rubriker, till exempel tomma rubrikdetaljer.
 • Pdf-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer som publicerats efter 23.9.2018 är inte tillgängliga, bortsett från enskilda filer.
 • Filtypen nämns ställvis bristfälligt som en del av länken.
 • I tabellerna saknas rubriktexter, förklaringar och sammandrag.
 • Uppgifterna på kartorna är inte tillgängliga.
 • Länkar som leder från webbplatsen till andra webbplatser innehåller ingen information om att gå till en annan webbplats.
 • Länkarnas texter är inte till alla delar tillräckligt beskrivande.

Följande funktioner är inte tillgängliga eftersom tillgänglighetslagstiftningen inte tillämpas på dem:

 • pdf-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer som publicerats före 23.9.2018 (på grundval av orimlig belastning är inte heller ärendeblankettfilerna som har att göra med verksamhetsutövning tillgängliga, men vi strävar i fortsättningen efter att ersätta dem med tillgängliga e-tjänster).
 • audio- och videobilagor publicerade före 23.9.2020
 • direkta audio- och videosändningar
 • webbkartor och karttjänster
 • tredje parts innehåll som miljöförvaltningen inte finansierar eller utvecklar och övervakar
Vi fäster framledes närmare uppmärksamhet vid de nämnda missförhållandena. När vi gör upp nytt innehåll för webbplatsen strävar vi efter att göra det tillgängligt.

Webbplatser med domännamnet miljo.fi

Förutom webbplatsen ymparisto.fi finns det webbplatser i vilkas domännamn ymparisto.fi förekommer. De uppfyller inte tillgänglighetskraven eller uppfyller dem till vissa delar. Bland annat vattensituations- och prognoskartorna är exempel på dessa.

Kontaktuppgifter och respons om tillgängligheten på webbplatsen miljo.fi

Om du vill ha information eller tjänster som inte är tillgängliga på webbplatsen på ett alternativt sätt, skicka ett e-postmeddelande till adressen saavutettavuus@syke.fi.

Finlands miljöcentral (Syke)
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors
tfn 0295 252 001

Vid Finlands miljöcentral behandlas tillgänglighetsfrågor och -respons i huvudsak av förvaltnings- och kommunikationstjänsterna. Du har rätt att ge oss respons om webbplatsens tillgänglighet. Vi är mycket tacksamma för alla kommentarer, frågor och förbättringsförslag, eftersom vi vill göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt. I tillgänglighetsfrågor kan du kontakta oss genom att skicka e-post till adressen saavutettavuus@syke.fi.

Du har rätt att göra en begäran om utredning eller angöra en tillgänglighetsklagan hos tillsynsmyndigheten om vi ger dig ett svar på din fråga som inte är tillfredsställande. Mer information och anvisningar finns på tillsynsmyndighetens webbplats tillganglighetskrav.fi.

Publicerad 05-09-2022 kl. 15.27, uppdaterad 06-02-2023 kl. 16.13