Havsvården är vår gemensamma sak

Rena vattendrag. Glädje nu och i framtiden.jpg

Finlands havsförvaltningsplan har godkänts

Statsrådet har godkänt en uppdaterad havsförvaltningsplan för Finland. Målet för havsförvaltningsplanen är en god miljöstatus i den marina miljön i Finland.

Målet en god miljöstatus i den marina miljön

Östersjön är ett av de känsligaste haven i världen. Det är en grund och nästan sluten havsbassäng, och det bor många människor längs dess kuster och avrinningsområden. Havet är eutrofierat och dess biota har förändrats på grund av mänsklig aktivitet. Ekosystemet är utsatt för många risker, från oljetransporter till klimatförändringar.

God miljöstatus i havet har ännu inte uppnåtts, och mycket arbete återstår – men lyckligtvis finns det också mycket expertis för att lösa problemen. Var och en kan bidra till skötseln av Östersjön och genom sina egna åtgärder inverka på havets tillstånd.

Planeringen av havsvården är en fortgående process

Planeringen av havsvården är indelad i tre delar och framskrider i cykler på sex år. Havets tillstånd övervakas kontinuerligt. Utifrån övervakningen görs det var sjätte år en bedömning av havets tillstånd, en uppdatering av de mål som gäller tillståndet och de indikatorer som används för att övervaka tillståndet samt en revidering av definitionerna av god miljöstatus. På basis av bedömningarna utarbetas ett åtgärdsprogram för havsvården, dvs. åtgärder för att förbättra havets tillstånd. Havsvården är också tätt kopplad till den vattenvård som omfattar kustvatten, åar, älvar, sjöar och grundvatten.

Processen för havsvården.jpg

Hur Östersjöns tillstånd förbättras

Information om Östersjöns tillstånd:

Data om Östersjöns tillstånd och dess utveckling tas fram med hjälp av ett övervakningsprogram. Övervakningsprogrammet genomförs 2020–2026.

En detaljerad beskrivning av uppföljningen och övervakningsprogrammet finns i den handledning som getts ut om övervakningen inom havsvården i Finland. Handledningen reviderades 2020.

Miljöns status i den marina miljön förbättras med hjälp av det åtgärdsprogram som uppdaterades 2021.

Genomförandet av åtgärderna kan följas här:

 
Publicerad 05-01-2018 kl. 13.39, uppdaterad 28-01-2022 kl. 8.48
Ämne: