Beredskap för översvämningsrisker

AktuellT

Plan för hantering av översvämningsrisker

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna i området i fråga samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

I planerna för hela avrinningsområdet behandlas bland annat hur man kan förutse översvämningar och varna för dem, samt planeringen av markanvändning och räddningsåtgärder.

Dessutom utreds om det i avrinningsområdet är nödvändigt och möjligt att till exempel hålla kvar översvämningsvatten, utveckla regleringen av vattendraget eller genomföra rensningar och invallningar, med beaktande av vattenvårdens mål. Klimatförändringens effekter beaktas också vid valet av alternativ.

Bekanta dig med planerna för 2022–2027

Jord- och skogsbruksministeriet godkände planerna för hantering av översvämningsrisker 2022–2027 den 16 december 2021.

NTM-centralerna kungör och informerar regionalt om godkännandet av planerna den 21 december 2021.

SYKE har sammanställt en riksomfattande sammanfattning av planerna.

Det var möjligt att framföra sin åsikt om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker under tiden 2 november 2020–14 maj 2021. Responsen beaktades när planerna färdigställdes. SYKE har utarbetat en riksomfattande sammanställning av responsen:

De godkända riskhanteringsplanerna och svaren från hörandet finns på webbplatsen vatten.fi på sidorna för respektive plan. Du kan bekanta dig med översvämningsriskerna och planerna för hantering av dem i din region genom att välja önskad kommunen eller landskap på temasidan för hantering av översvämningsrisker.

 

Andra planer

Hanteringsplaneringen för översvämningsrisker är en ständigt pågående process

Hanteringsplaneringen för översvämningsrisker består av tre faser, som upprepas vart sjätte år. Faserna är:

  1. Preliminär bedömning av översvämningsrisker
  2. Lägga översvämningskartor för områden som anses vara betydande (Översvämningskarttjänsten)
  3. Hanteringsplaner för översvämningsrisker, som innehåller målsättningar och åtgärder

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) ansvarar för planeringen av hanteringen av översvämningsrisker i avrinningsområden och kustområden. Kommunerna har ansvaret för dagvattenöversvämningar, alltså översvämningar från ösregn och snösmältning i tätorter. Mer information finns på www.ymparisto.fi/hulevesitulvat (på finska).

 

Vaikutavesiin_tulvariskienhallintakaavio_SV
Planeringsfaserna för hantering av översvämningsrisker
Aaltoviiva (oranssi)
Publicerad 28-12-2021 kl. 23.21, uppdaterad 28-12-2021 kl. 23.21