Natura 2000-områden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

I Finlands förslag till nätverket Natura 2000 ingår 144 områden i västra Finland, varav 5 är delar av å- och älvvattendrag. I västra Finland täcker förslaget sammanlagt ca 271 300 ha, varav ca 87 000 ha är markområden. Största delen av områdena hör sedan tidigare till något av de nationella naturskyddsprogrammen. Avsikten är därför att största delen av markområdena skall skyddas genom att inrätta dem till naturskyddsområden enligt naturvårdslagen. På vissa områden kan skyddsvärdena tryggas på annat sätt (t.ex. Söderfjärdens åkrar: generalplan, landskapsområde).

De flesta områdena har uppgetts vara områden för skydd av naturtyper och arter enligt habitatdirektivet (SCI) och en del (40 st) samtidigt också särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet (SPA). Sex områden har uppgetts vara enbart SPA-områden.

Mer information

Områdesspecifika sidorna över Natura 2000-områdena uppdateras under sommaren och hösten 2019. Aktuella uppgifter skilt om varje Natura-objekt (i sammandraget eller datablanketten) finns i Finalnds miljöcentrals karttjänst:

Beskrivningar av Natura-objekten

Det finns beskrivningar av Natura-objekten (på finska):

Publicerad 24-06-2019 kl. 10.42, uppdaterad 06-05-2021 kl. 8.59