Gå till innehållet

Lappfjärds ådal

Kod FI0800111
Kommun Storå, Bötom, Kauhajoki, Kristinestad
Areal 314 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

I områdesavgränsningen ingår största delen av vattenområdet Lappfjärds å-Storå, myrområdet Änikoskmossen-Stormossen och de skogar längs ån som gränsar till detta område.

Vattenområdet Lappfjärds å-Storå får sin början i källorna och bäckarna vid Lauhanvuori och är det mest betydande, nästan fritt flödande åvattenområdet som rinner ut i Bottenhavet. Enligt vatten- och miljöstyrelsens (1989) allmänna klassificering är vattenkvaliteten i genomsnitt nöjaktig. I vattenområdet finns det många grundvattenförekomster, av vilka de mest betydande är belägna vid åns övre delar i området vid Lauhanvuori. Vattenområdet Lappfjärds å-Storå är det mångsidigaste åvattenområdet i Österbotten vad gäller fiskbeståndet. I ån vandrar havsöring och harr och i det nedre loppet även älvsik. Änikoskmossen ligger cirka 17 kilometer öster om Kristinestad. Mossen gränsar i sydväst till åkrar, i norr till skogssluttningarna vid Lappfjärds å och i övriga riktningar till sandiga moränbackar. Änikoskmossen är en ombrogen högmosse vid Bottenvikens kust. De dominerande myrtyperna är silmäkeneva och keidasräme. Vid kanterna finns det fuscum-tallmosse och tuvulls-tallmosse. Mossens kantdelar har utdikats, men utdikningarna har inte i någon större utsträckning förändrat tallmyrarnas särdrag.

Stormossen är en vacker lite ombrogen högmosse invid landsvägen mellan Storå och Lappfjärd. Mossen har en speciell struktur: mossen sluttar mot väster och kermit går alla i samma riktning vertikalt mot sluttningen. I mossen finns det omfattande lågstarrmosse- och silmäkenevahöljor, några små gölar och dyiga höljor. Mossens kantdelar har utdikats.

Mellan Änikoskmossen och Lappfjärds å finns det en skogssluttning som bevarats i synnerligen naturligt tillstånd. Största delen av skogen består av mogen, grandominerad frisk och lundartad mo. Som blandträd förekommer björk, tall, sälg, rönn och asp. I området finns det även små lövträdsdominerade strandlundar där artbeståndet inkluderar bl.a. lundstjärnblomma, skogstry, hägg och måbär. Stubbar, stående döda barrträd och lågor förekommer ställvis i stor utsträckning. I området har även flygekorrar sina revir och en separat förekomst av den utrotningshotade aspgelélaven har påträffats.

Vattenområdet Lappfjärds å-Storå har betydande naturskydds-, landskaps- och fiskerivärden. Den mångsidiga och särpräglade naturen i avrinningsområdet återspeglas som ett exempel på ett naturområde av riksintresse. Ån är även betydelsefull i forskningssyfte: VFFI, Åbo Akademi och miljömyndigheterna använder ån som forskningsobjekt och jämförelsevattendrag.

Havsöringstammen i vattendraget är nationellt värdefull, eftersom den är en av de fem återstående ursprungliga öringstammarna i Finland som förökar sig naturligt. I ån förekommer flera sällsynta och utrotningshotade arter, t.ex. vissa bäcksländor och vattenfjärilsarter samt blötdjur. Av de lokalt utrotningshotade fiskstammarna finns det även en havslekande och vandrande harrstam i området.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer

Följande områden i skyddsprogram och objekt som i utredningar konstaterats vara värdefulla ingår i området:

  1. Lappfjärds å-Storå ingår i det internationella vattenskyddsprogrammet Project Aqua och i miljöministeriets förslag om vattenområden som kräver särskilt skydd.
  2. Änikoskmossen-Stormossen / programmet för myrskydd
  3. Skogen vid Lappfjärds å / skyddsprogrammet för gamla skogar

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Skyddsmålet är att förhindra förorening av vattendraget och i övrigt bevara vattendraget i naturligt tillstånd. Metoden för genomförande är främst tillämpning av bestämmelserna i vattenlagen. Byggande av nya kraftverk är redan förbjudet med stöd av forsskyddslagen.

Änikoskmossen-Stormossen och skogen vid Lappfjärds å bör bevaras i naturligt tillstånd och vid behov restaureras. Områdena förvärvas av staten och skyddas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen, eller fredas som naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsvillkor som avtalas med markägarna.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 58
Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 0,01
Aktiva högmossar 149
Västlig taiga 27
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 1
Skogbevuxen myr 6

Arter som utgör grund för skydd av området

Art

Vetenskapligt namn

Utter Lutra lutra
Flygekorre

Pteromys volans

I området finns dessutom en skyddad art.

 

Publicerad 3.9.2019 kl. 15.48, uppdaterad 2.12.2019 kl. 15.44

Ämne: