Skyddsområden

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras 29.3. klo 9. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Finlands nätverk av naturskyddsområden omfattar hela landet. Skyddsområdena tryggar arternas och naturtypernas mångfald. Dessutom bevarar de nationallandskapet, kulturarvet och rekreations- och friluftsområden. En stor del av skyddsområdena ingår i Natura 2000-nätverket.

KaatuneitaKuusia.jpg
Av vinterstormen fällda träd i Bredvikens naturskyddsområdet i Esbo. Bild: Riku Lumiaro.

Naturskyddsområdenas skötsel och användning

Användningen av naturskyddsområden regleras i naturvårdslagen. För nationalparker ska alltid en skötsel- och nyttjandeplan upprättas i enlighet med naturvårdslagen. Beträffande andra naturskyddsområden upprättas en skötsel- och nyttjandeplan vid behov.

Skötsel- och nyttjandeplanen utarbetas av den myndighet som förvaltar området. I fråga om statens marker är det Forststyrelsen. Under beredningen av planerna ska de som använder området höras. Skötsel- och nyttjandeplanerna för nationalparker fastställs av miljöministeriet. Planeringen av hur privatägda naturskyddsområden ska skötas och användas görs i samråd mellan markägare, närings-, trafik- och miljöcentralen och Fortstyrelsen.

Publicerad 30-07-2013 kl. 10.43, uppdaterad 08-10-2020 kl. 13.44
Utgivare: