Saimenområdet har goda förutsättningar att bli en del av Unescos nätverk av geoparker

Pressmeddelande 25-01-2018 kl. 10.11
kalliomaalaukset saimaalla
Astuvansalmi hällristningar i Ristiina. © Bild: Esa Nikunen, miljöförvaltningens bildbank

Finland har lämnat in en ansökan till FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco om att inrätta en geopark i Saimenområdet i landskapen Södra Savolax och Södra Karelen. Målet är att lyfta fram områdets enastående geologiska värden och skapa nya möjligheter till exempel för att utveckla naturturism.

För närvarande finns det 127 godkända geoparkområden i 35 länder världen över. Finlands enda geopark som finns med i det internationella nätverket är Rokua i Norra Österbotten. Kriterierna för att få vara en del av nätverket skärptes ytterligare år 2015 då man tog fram ett särskilt geoparkprogram vid Unesco.

Geoparker är populära resmål för naturturism som kan jämföras med nationalparker och Unescos världsnaturarvsobjekt. Geoparkerna är inte skyddsområden, men de förutsätts äga särskilda geologiska värden globalt. Ett ytterligare kriterium är att dessa värden bevaras och att naturturismen som grundar sig på de här värdena främjas. Till geoparker hör oftast också skyddsområden.

”Idén till en geoparkansökan föddes när vi insåg att vi inte fullständigt tagit till vara på de möjligheter som områdets enastående geologi och uppkomst under istiden erbjuder när det gäller att utveckla hållbar turism och annan företagsverksamhet kring turismen. Södra Karelen är också det enda landskapet i Finland som saknar en nationalpark. Orsaken till detta är att det inte finns tillräckligt med statliga marker i området. En internationell geopark är ett utmärkt alternativ”, säger verksamhetsledaren för föreningen Saimaa Geopark Heli Rautanen.

Geoparker ska ha en egen lokalt ledd förvaltning. Till föreningen som startades för ett år sedan för att utveckla Saimaa Geopark hör nio kommuner: Imatra, Villmanstrand, S:t Michel, Savitaipale, Taipalsaari, Juva, Sulkava, Puumala och Ruokolahti. Ansökan, som undervisnings- och kulturministeriet skickade till Unesco i slutet av år 2017, har tagits fram i samarbete av dessa kommuner, Södra Karelens förbund och Södra Savolax landskapsförbund. Miljöministeriet bidrog med sakkunnighjälp.

En väsentlig del av ansöknings- och godkännandeprocessen är granskning av objekten och verksamheten på plats, vilket ska ske på våren. Hela ansökningsprocessen kommer att ta ca två år i anspråk. Under processen bedöms utöver de geologiska värdena bland annat kommunernas färdighet att skapa ny företagsverksamhet, tjänster och produkter kring geoparken och hur kommunerna tänker marknadsföra parken.

”Vi uppfyller alla krav för att ansökan ska godkännas, men kriterierna är stränga. Enligt Unescos förhandsbedömning uppfyller Saimenområdet kraven på geologiska värden, men för att få en officiell status ska alla små detaljer också vara i skick”, säger Rautanen.

Det föreslagna geoparkområdet är 6 000 kvadratkilometer stort. I norr gränsar det till Vekaransalmi, i väst och söder till Salpausselkä och i öst till Lohilahti. Ungefär två tredjedelar av området består av mark med tusentals öar och en över 8 000 km lång strandlinje.

Berggrunden i Saimenområdet bildades på den dåtida havsbottnen för ca 1 900 miljoner år sedan. Saimen blev ett separat vattenområde för omkring 8 000 år sedan. Området korsas av Salpausselkäryggarna som uppkom för ca 12 500 - 11 500 år sedan efter den senaste istiden. De gigantiska ryggformationerna kan ses ända från rymden.

Den biologiska mångfalden i insjömiljön i Saimen tryggas genom olika skyddsprogram. Programmet för skydd av stränder, programmet för skydd av åsar och programmet Natura 2000 är de viktigaste programmen. Det viktigaste enskilda skyddsobjektet är saimenvikare som är akut hotad.

I Finland pågår som bäst åtminstone två andra geoparkprojekt: projektet Lauhanvuori-Hämeenkangas med primär fokus på kärrmark och projektet Salpausselkä som baserar sig på ändmoränerna i Salpausselkä och som berör flera landskaps områden.

Ytterligare information:

Heli Rautanen, verksamhetsledare, föreningen Saimaa Geopark, tfn 040 572 0797, fornamn.efternamn@imatra.fi

Sanna Poutamo, miljöchef, Södra Savolax landskapsförbund, tfn 040 724 9618, fornamn.efternamn@esavo.fi

Jukka-Pekka Flander, miljöråd, tfn 0295 250 064, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: