Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta

HELMI_Mietoistenlahti_MariaYli-Renko_700x400.jpg
Mietoisviken. © Maria Yli-Renko

Aktuellt

Tyngdpunkter

År 2023 är livsmiljöprogrammet Helmis prioriteringar i området för NTM-centralen i Egentliga Finland fågelvatten, vårdbiotoper, småvatten, skogliga livsmiljöer och myrar.  

År 2023 inventeras ett nytt fågelvattenobjekt. Samtidigt fortsätter arbetet på de fågelvattenobjekt där vårdåtgärder redan tidigare inletts. Vårdåtgärdernas fokus är havsstrandängar längs kusten vilka är viktiga livsmiljöer bland annat för många hotade vadare. Planering av vårdåtgärder fokuserar på sjöobjekt i landskapet, där restaureringsåtgärderna förutsätter ett tillstånd enligt vattenlagen från regionförvaltningsverket.  

Inom skydd av myrar ligger fokus särskilt på objekten i kompletteringsförslaget för myrskydd som omfattar närmare 6 000 hektar i Egentliga Finland och Satakunta. Dessutom är det inom Helmi-programmet möjligt att skydda de skyddsobjekt som föreslagits i landskapsplanen (SL/S-beteckningar), myrar som gränsar till skyddsområden samt andra värdefulla myrar. Målet är att bilda helheter som är enhetliga med tanke på vattenhushållningen, och därför beaktas även möjligheter att restaurera myrar. Särskilt värdefulla är de områden där skyddsvärda skogar förenas med Helmi-myrmark. Under hela Helmi-programmet har mer än 700 hektar Helmi-myrar skyddats i området för NTM-centralen i Egentliga Finland, varav totalt 200 hektar skyddades under 2022. Inom temat för skydd och restaurering av myrar inom Helmi projektet  planerades år 2022 restaureringen för sju olika myrobjekt med en total yta på cirka 160 hektar. Själva restaureringen av objekten påbörjas under 2023. En del av de planerade myrobjektens skötsel kommer att förverkligas som projekt inom Kommun- och Organisations-Helmi.

Inom ramen för myrskyddet i Helmi-programmet har NTM-centralen gjort rikkärrsinventeringar i LETOT-projektet som koordineras av Finlands miljöcentral. Under 2021 och 2022 gjordes inventeringar på cirka 200 objekt och nästan 1 200 hektar i Egentliga Finland och Satakunta. Syftet med projektet är att få en bättre förståelse för antalet akut hotade rikkärr, deras regionala förekomst samt deras naturliga tillstånd. Dessutom kommer information att sammanställas om bevarandestatusen för landskapens rikkärr samt deras restaurerings- och skötselbehov. År 2022 främjades frivilligt skydd och restaurering av objekten.

Skogsområdenas naturvård har under 2022 planerats till nästan 9 hektar. Återställningen av dessa objekt kommer att påbörjas under år 2023. I skogstemat ligger fokus för skötseln på återställning av objekt med ädellövträd. 

Under 2016–2021 genomfördes uppdaterande inventeringar av vårdbiotoper i landskapet. Inventeringarna utfördes både som NTM-centralens eget arbete och som konsultarbete. Med hjälp av inventeringarna granskades tidigare inventerade objekts status och behov av skötsel. Under inventeringarna letade man även aktivt efter nya vårdbiotopobjekt. Precis som under 2022 används Helmi-projektets resurser 2023 för iståndsättning av vårdbiotopobjekt samt till att ordna den fortsatta skötseln. 

Temat för småvatten- och strandmiljöer körde i gång våren 2022 och under året inventerades bland annat 60 kilometer bäckar, flera källor och en sandstrand. Det största projektet inom temat har varit planeringen av markanvändning vid Ytterölandets strandområde. De färdiga planerna kommer att granskas under våren 2023 och då restaurering av området genomförs kommer planerna att tillämpas.

Restaureringsobjekt

Helmi-fågelvattenrestaureringar fokuserar på objekt som har anslutits till Natura 2000-nätverket enligt fågeldirektivet (s.k. SPA-områden). Under 2020–2022 har cirka 60 hektar strandängar slagits vid Mietoisviken, Viurilaviken och Pemarviken.  Vårdfiske har gjorts i sjön Omenajärvi och vid de gamla avloppsreningsverksbassängerna i Viurilaviken. Under 2022 genomfördes röjningar på strandområden i Satakunta vid Enäjärvi i Björneborg och i Egentliga Finland vid Mietoisviken i Virmo. År 2023 fortsätter slåttern som tidigare år. Under år 2023 inleds processen för att ansöka om lov för de restaureringsåtgärder som kräver tillstånd enligt vattenlagen. 

På NTM-centralen i Egentliga Finlands område inleddes restaureringar av vårdbiotoper år 2021. Under det första året inhägnades totalt 132 hektar traditionella landskap. Restaureringsobjekten ligger i Nådendal, Masku, Salo och Siikais. I Lemsjöholm i Nådendal inhägnades en stor helhet med strandängar, skogsbetesmarker, ädelträdshagmarker och mindre torrängar. Förhoppningen är att betet ska ha en positiv effekt på till exempel den hotade mnemosynefjärilen som lever i närheten av området. I Natura-området i Aitsaari, Masku, inhägnades delar av de havsstrandängar som är viktiga för fågelbestånden och som blivit igenvuxna med vass. Fårhagar anlades i byn Rekijoki i Salo på ett mångsidigt område med potential för utveckling. I Siikilä byggdes stängsel i ett för landskapet värdefullt vårdbiotopområde som inte bara ligger i ett Natura-områden utan också i ett område av stor betydelse för fågellivet. 

Under 2022 byggdes nya fårhagar bland annat vid två ådalsängar i Saloregionen och ett ö-objekt i Kimitoöns skärgård. De inhägnade objekten ligger nära intill värdefulla vårdbiotoper och utökar därmed det redan befintliga nätverket av vårdbiotoper. Stängslen för fårhagar har också planerats och finansierats i samarbete med Finlands Viltcentral.

Skötseln av hotade arters livsmiljöer, så som mnemosynefjärilen, Adam och Eva och trifts, har finansierats både i skärgården och Nystadsregionen. En mångfaldspark anlades i Dalsbruk, vilket förbättrar levnadsförhållandena för flera hotade och insektsarter som kräver särskilt skydd. Skötselåtgärderna för mångfaldsparken kommer att fortsätta under 2023. Skötseln av vårdbiotoper, såsom bete, slåtter eller röjning, finansierades också på objekt i Raumo, Pemar och Masku. Under 2023 utarbetas, inom ramen för vårdbiotoptemat, vårdplaner för nya restaureringsobjekt samt utvidgas restaureringar till värdefulla naturområden. Målet är att så mångsidigt som möjligt få olika sorters vårdbiotopsobjekt med olika naturtyper och från i olika delar av landskapen omfattade av skötsel.

Helmi-resurser

NTM-centralen i Egentliga Finland har tillgång till 9,5 årsverken för Helmi-arbete. Det finns mycket finansiering som är tillgänglig för köptjänster. 

Samarbete

NTM-centralen i Egentliga Finland fungerar inom ramen för Helmi-programmet i regel på privatägda områden och alla vård- och restaureringsåtgärder genomförs med markägarnas samtycke.  

Dessutom är det viktigt med samarbete mellan andra myndigheter och aktörer då livsmiljöprogrammet Helmi genomförs. I det område som hör till NTM-centralen i Egentliga Finland inrättades en regional samarbetsgrupp för Helmi-programmet i 2022, och i gruppen deltar intressentgrupper från verksamhetsområdet. För vårdbiotoper inrättades en egen regional samarbetsgrupp tillsammans med NTM-centralens ansvarsområden miljö och näringar. Dessutom har NTM-centralen ett nära samarbete med Forststyrelsen i fråga om planering och genomförande av restaureringar. 

Kontaktuppgifter

  • Anskaffning av myrar som skall skyddas: Sari Jaakkola
  • Återställande av myrar: Risto Vilen
  • Restaurering av fågelvatten: Maria Yli-Renko
  • Skogstemat: Risto Vilen
  • Uppdaterande inventering av vårdbiotoper, skötselplanering samt restaurering: Liina Salonen
  • Småvatten och strandnatur: Roosa Kemppi 
  • Inventering och skydd av arter och biotoper: Risto Vilen, Pipsa Kaunisto och Iiro Ikonen

E-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kort sidadress: miljo.fi/helmiprogrammet/egentliga-finland-och-satakunta

Publicerad 19-04-2021 kl. 13.02, uppdaterad 28-02-2023 kl. 15.03