Naturtyper

AKTUELLT

Finlands biodiversitetsarbetsgrupp har godkänt Finlands sjätte landrapport om den biologiska mångfalden.

Den andra hotbedömningen av Finlands naturtyper presenterades 18.12.2018.
Videosändningen kan du se här (på finska) 18.12. kl. 9.15: https://www.youtube.com/watch?v=1j8lx6Xptjs

Naturtyperna är land- och vattenområden med en vissa miljöförhållanden och karaktäristisk flora och fauna. Uppkomsten av en naturtyp påverkas bland annat av markens egenskaper och berggrunden samt av vattenförhållandena och mikroklimatet. 

Naturtyperna skyddas för bevarandet av den biologiska mångfalden och arternas livsmiljöer. Naturtyperna och de helheter de bildar skapar också många slags ekosystemtjänster, med vilka avses den materiella och immateriella nytta människan får av naturen.

Naturtyperna och de förändringar som skett i dem undersöktes i stor omfattning i den andra hotbedömningen av naturtyper i Finland, som blev färdig 2018. Bedömningen omfattade omkring 400 naturtyper, från undervattensnaturtyper i Östersjön till kalfjäll.

Tammilaidun3Kesa556.jpg
Livskraftig ädellövshagmark sköts genom bete och slyröjning. I vårdbiotoperna har arealen av de flesta naturtyper minskat över 90 procent under de senaste 50 åren. Bild: Riku Lumiaro.

Skydd av naturtyper

Naturtyperna skyddas genom lagstiftning och internationella avtal. I Finlands naturvårdslag nämns nio naturtyper som kräver skydd, bland annat naturliga dungar med ädla lövträd, sandstränder och lövängar. Större sammanhängande naturtyper har skyddats i national- och naturparkerna och i andra skyddsområden.

Europeiska unionens habitatdirektiv innehåller 68 naturtyper som förekommer i Finland och som skyddas genom nätverket Natura 2000. Skogslagen omfattar sju särskilt viktiga livsmiljöer och vattenlagen fyra småvattentyper, för vilka åtgärder som hotar deras särdrag är förbjudna.

Man kan bevara naturtyper genom att inrätta skyddsområden, men också genom att beakta dem i planeringen av markanvändning och genom att utnyttja naturresurserna på ett hållbart sätt. Tillståndet i redan förändrade naturtyper kan förbättras med naturvård och restaurering.

Publicerad 26-10-2021 kl. 8.59, uppdaterad 03-11-2021 kl. 14.26