Möte om företagsverksamhet och biologisk mångfald inleds i Madrid

Pressmeddelande 07-11-2019 kl. 7.44

Den 7–8 november ordnas mötet European Business and Nature, som handlar om företagsverksamhet och biologisk mångfald. Under mötet behandlas företagens synpunkter inför beredningen av de nya internationella mål för biologisk mångfald som ska ställas 2020. Vid mötet förmedlas också information om hur företag som är föregångare på området främjar den biologiska mångfalden. Statssekreterare Terhi Lehtonen deltar i mötet.

Avsikten är att få företagsvärlden att inse vikten av att arbeta för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i högre grad än i dag och att ingå frivilliga åtaganden för att främja den biologiska mångfalden.

"Förlusten av biologisk mångfald är en lika allvarlig och akut kris som klimatförändringen. De utgör två sidor av samma mynt och kräver gemensamma lösningar, även i företagsvärlden. Företagens verksamhet har en betydande inverkan på förlusten av biologisk mångfald, och företagen kan också genom sina val främja ett gott tillstånd i naturen. Att agera för naturens bästa kan också ge konkurrensfördelar", säger Lehtonen.

"Det är viktigt att företagen deltar i arbetet med att ställa nya internationella mål för biologisk mångfald och att de förbinder sig att stoppa utarmningen”, berättar Lehtonen.

Finland en av mötesarrangörerna

Finland deltar i arrangemangen kring mötet European Business and Nature i egenskap av EU-ordförandeland. I mötet deltar över 320 företrädare för företag, förvaltningar och organisationer runt om i Europa.

I Finlands delegation ingår utöver tjänstemän från miljöministeriet även företrädare för företagsansvarsnätverket FIBS, Finlands miljöcentral, SOK och UPM.

"Biologisk mångfald är ett tema som bör lyftas fram parallellt med företagens klimatarbete. Som handelsgrupp satsar vi redan nu på att trygga den biologiska mångfalden. Vi förväntar oss att mötet lägger grunden till en gemensam praxis och för fram konkreta idéer om hur såväl företag som sammanslutningar bättre kan beakta den biologiska mångfalden", konstaterar SOK:s ansvarschef Senja Forsman.

"Bevarandet av biologisk mångfald utgör grunden för den nya bioekonomin. Det är de praktiska insatserna som är avgörande, och det krävs internationellt samarbete för att integrera bästa praxis. Därför är UPM med i Finlands delegation”, säger Timo Lehesvirta, som ansvarar för frågor som rör hållbart skogsbruk vid UPM.

"Biodiversitetskrisen får äntligen, jämsides med klimatförändringen, den uppmärksamhet den förtjänar i den offentliga debatten både i Finland och ute i världen. Företagen har en nyckelroll när det gäller att lösa också den här utmaningen, och det är viktigt att deras röst hörs. Under de senaste fem åren har vi i samarbete med miljöministeriet sparrat sammanlagt 50 stora företag och organisationer i frågor som gäller naturkapitalet, och den här delegationen ger våra medlemmar utmärkt tillfälle att nu också delta i behandlingen av temat på internationell nivå”, berättar Angelina Kuokkanen, samordnare av miljöansvarsfrågor vid FIBS.

"Den biologiska mångfalden behöver företagen. En stor del av de beslut som rör naturen fattas dagligen av företag, antingen direkt eller indirekt. Hur beaktas exempelvis hållbarhetskriterierna vid köp av råvaror? Kommer virket från hotade naturskogar eller certifierade ekonomiskogar? Är den energi som förbrukas koldioxidfri eller har den fossilt ursprung? Det tredje största hotet mot den biologiska mångfalden är klimatförändringen", säger Riku Lumiaro, biodiversitetsexpert vid Finlands miljöcentral.

Mötet kan följas i direktsändning:

Mötet utgör en del av temaveckan Natural Capital, som ordnas i Madrid den 4–8 november. Syftet med temaveckan, som riktar sig till företag, är att genom utbyte av information, idéer och erfarenheter arbeta för att företagsvärlden i högre grad ska beakta den biologiska mångfalden.

Mer information:

Kristiina Niikkonen, miljöråd, kristiina.niikkonen@ym.fi, tfn 0295 250 198

Terhi Lehtonen, statssekreterare, terhi.lehtonen@ym.fi, tfn 0295 161 000
 


Utgivare: