Förhandlingarna om de nya målen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald har nu inletts – mål utarbetas för 2030, 2040 och 2050

Pressmeddelande 02-09-2019 kl. 11.19

Den 27–30 augusti inleddes förhandlingar i Nairobi om den nya strategin för biologisk mångfald och de mål som ska ingå i den. Strategin kommer att innehålla metoder som på lång och kort sikt ska främja den biologiska mångfalden.

Under ledning av Finland bidrog Europeiska unionen till beslutet att en öppen arbetsgrupp ska börja utarbeta de övergripande målen för den biologiska mångfalden och mätbara etappmål för 2030, 2040 och 2050. I egenskap av EU:s ordförandeland samordnar Finland unionens ståndpunkter vid mötet och förhandlar för EU:s del. I mötet deltog mer än 500 representanter från 120 länder.

”Det är fint att det sätts upp tydliga mål för bevarandet av den biologiska mångfalden och att måluppfyllelsen kan följas upp. På olika håll i världen har man tydligt vaknat till insikt om att vi behöver snabba åtgärder för att lösa krisen när det gäller biologisk mångfald”, berättar ordföranden för Finlands delegation, konsultativa tjänstemannen Marina von Weissenberg.

”Det är livsavgörande att vi lyckas stoppa förlusten av biologisk mångfald. Finlands nuvarande regering har synligt lyft fram bevarandet av den biologiska mångfalden i sin verksamhet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Den nya strategin kommer att beredas så att den överensstämmer med andra betydande miljöavtal, såsom klimatavtalet från Paris och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Världens länder ska enligt planerna fatta beslut om de nya målen för den biologiska mångfalden vid ett FN-möte i Kina i oktober 2020.

Den öppna arbetsgrupp som utarbetar målen sammanträder nästa gång den 24–28 februari 2020 i Kunming i Kina.

FN:s konvention om biologisk mångfald

Beslutet att i anslutning till FN:s konvention om biologisk mångfald utarbeta en strategi för tiden efter 2020, alltså ett så kallat post 2020-ramverk för biologisk mångfald, fattades under den 14:e partskonferensen för konventionen i Egypten 2018. Med tanke på utarbetandet av strategin och tillhörande mål för den biologiska mångfalden bildades en öppen arbetsgrupp där alla parter i konventionen om biologisk mångfald deltar, liksom även organisationer, företag och forskare i branschen.

FN:s konvention om biologisk mångfald är det mest centrala avtalet för tryggande av den biologiska mångfalden. Konventionen har ratificerats av 196 länder, inklusive Europeiska unionen. Konventionen trädde i kraft 1993.

Mer information:

Marina von Weissenberg, konsultativ tjänsteman, marina.weissenberg@ym.fi, tfn +358 295 250 321

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406


Utgivare: