Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjätte gången

Pressmeddelande 12-02-2018 kl. 16.09
usvainen tammilaidun
Trädbevuxen betesmark är vårdbiotoper som formats av traditionell boskapsskötsel, och de kräver vård för att kunna bevaras. © Bild: Riku Lumiaro, miljöförvaltningens bildbank

Det är åter dags att utse Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet efterlyser projekt som på ett lyckat sätt har vårdat, skyddat eller planerat landskap. Förslag på kandidater kan lämnas fram till den 7 september 2018.

I tävlingen, som ordnas vartannat år, kan civilsamhällesorganisationer och regionala och lokala myndigheter delta. Projekten ska redan ha genomförts, och de ska ha inletts för minst tre år sedan.

Såväl traditionella som nya synvinklar välkomnas. Projekten kan hänföra sig till natur- eller kulturlandskap på landsbygden, i städer, på landet eller i vattenområden. Områdena kan utgöra värdefulla landskap eller kulturmiljöer, men tävlingen riktar sig också till projekt som innebär restaurering av vardagsmiljöer och landskap som försämrats.

Tävlingstiden går ut den 7 september 2018. Vinnaren offentliggörs på det landskapssymposium som ordnas på Ständerhuset i Helsingfors den 19 oktober 2018. Mer information och anvisningar:

Det projekt som utses till Finlands bästa landskapsprojekt är i egenskap av Finlands kandidat också med i tävlingen om Europarådets landskapspris. Priset, som delas ut vartannat år, omfattas av den europeiska landskapskonventionen, som Finland anslöt sig till 2006. De projekt som deltar och premieras i tävlingen bidrar till landskapskonventionens mål och bör utgöra goda exempel på landskapsvård i vår världsdel.

töölön funkkiskasarmi
I tävlingen välkomnas projekt som är inriktade på såväl stadslandskap som landsbygdslandskap. © Bild: Riku Lumiaro, miljöförvaltningens bildbank

Tidigare projekt som utsetts till Finlands bästa landskapsprojekt:

2016
Forststyrelsens naturtjänsters fåraherdeveckor, under vilka volontärer skötte om de får som användes för naturvårdande skötsel.

2014
Projektet Tjuren vid hornen (Härkää sarvista), som arbetade för att öka användningen av betesdjur i natur- och landskapsvården och ordnade landskapsvård i särskilt värdefulla områden.

2012
En helhet av landskapsprojekt i Hyypänjokilaakso i Kauhajoki, där kulturlandskapet vårdades i samarbete mellan föreningar och myndigheter.

2010
Finlands naturskyddsförbunds riksomfattande projekt för skötsel av vårdbiotoper (Matkalla maisemaan – luonnollisesti), som genomfördes i samarbete med VR.

2008
En helhet av tre landskapsprojekt i Tavastkyro som innebar vård av landskapet och utveckling av landskapsturismen.

Mer information:

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: