En ny utredning bedömer hur myrskyddet framskrider och vilka fortsatta åtgärder som behövs

Pressmeddelande 26-05-2021 kl. 10.00

Finlands miljöcentral (SYKE) och miljöministeriet

Den av miljöministeriet tillsatta myrskyddsarbetsgruppen lade år 2015 fram ett förslag till komplettering av myrskyddet. Förslaget omfattar 755 myrområden med högt naturvärde som bäst kompletterar det nuvarande nätverket av skyddsområden, med en sammanlagd areal på cirka 117 000 hektar. I en ny utredning bedöms genomförandet av myrskyddet 2015–2020.

Kärr
Bild Timo Kypärä.

I Finland har myrnaturens tillstånd försämrats huvudsakligen på grund av dikning, och över hälften av myrnaturtyperna bedöms vara hotade. I Södra Finland utgör de skyddade myrarnas andel endast några procent och över 75 procent av myrarealen är dikad.

I den lägesrapport som nyligen utkommit bedöms genomförandet av myrskyddet 2015–2020 med hjälp av mångsidig geografisk information. I rapporten bedöms också hur effektiva de frivilliga skyddsmetoderna är. Dessutom bedöms de förändringar som skett i skyddsobjektens och deras närmaste omgivningars tillstånd.

Kompletteringsförslaget omfattar cirka 36 000 hektar statsägd mark, som skyddades med stöd av lag eller genom Forststyrelsens eget beslut åren 2015–2016. Av de cirka 81 000 hektar som ägs av andra har cirka 8 300 hektar skyddats permanent med stöd av naturvårdslagen. Tidsbegränsade miljöstödsavtal enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk har ingåtts för en areal på cirka 500 hektar. Cirka 63 700 hektar myrar som ingår i förslaget till komplettering av myrskyddet är helt oskyddade.

Naturvärdena i många värdefulla myrnaturobjekt har försämrats

Efter det kompletteringsförslag som färdigställdes 2015 har det skett förändringar i tillståndet hos de områden som ingår i förslaget. För områdena har det gjorts avverkningsanmälningar som omfattar en areal på cirka 3 500 hektar. Andra förändringar som har försämrat områdenas tillstånd är iståndsättningsdikningar och förbättringar av skogsvägar. Cirka 500 hektar av de dikade delarna av de skyddade områdena har däremot återställts.

Grafen av myren
Genomförandet av förslaget till komplettering av myrskyddet 2015–2020.

Den statliga finansieringen av naturskyddsåtgärder var rätt knapp under de första åren av bedömningsperioden och det frivilliga myrskyddet framskred till en början långsamt, i synnerhet i fråga om privata myrar med flera markägare. Tilläggsresurserna för naturvården under den nuvarande regeringsperioden har effektiviserat skyddet av myrar. År 2020 var arealen för privata skyddade myrar dubbelt så stor som den areal som skyddats under de senaste fyra åren. Med hjälp av det nya livsmiljöprogrammet Helmi strävar miljöministeriet efter att allt bättre främja skyddet av myrar, restaureringsåtgärder, återställning av vatten på skyddade myrar och utredningar och uppföljning i anslutning till myrar.

De viktigaste åtgärderna för att främja myrskyddet i fortsättningen är att trygga tillräcklig finansiering och tillräckliga personalresurser vid NTM-centralerna för genomförandet av myrskyddet, att göra urvalet av metoder för frivilligt myrskydd mångsidigare och att undersöka hur effektiva olika metoder är, att öka kommunikationen och att komplettera nätverket av skyddade myrar också med andra områden än de som omfattas av kompletteringsförslaget.

Mer information

Kaisu Aapala, äldre forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 052, kaisu.aapala@syke.fi

Aulikki Alanen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 333, aulikki.alanen@ym.fi

Läs mer