Det fennoskandiska gröna bältet utökades med en nationalpark i Chibiny i Murmansk

Pressmeddelande 02-03-2018 kl. 11.12
Hiipinän kivinen tunturimaisema
© Bild: Dmitry Ryabov / WWF Russia

Den 19 februari 2018 inrättades två nya nationalparker i Ryssland, en nationalpark i Chibiny i Murmanskområdet och Kodar i Bajkalområdet.

Nationalparken i Chibiny ligger ca 100 kilometer från den finska gränsen, mitt på Kolahalvön. Den nya nationalparken kommer att ingå i det fennoskandiska gröna bältet, som består av skyddsområden i gränstrakterna mellan Finland, Norge och Ryssland.

Nationalparken i Chibiny är ett drygt 84 000 hektar stort område som består av fjäll, snölegor, nordliga barrskogar och tundra. Området har värdefulla arter och värdefull geologi. I jämförelse med de finska fjällen har Chibiny mångsidigare bergarter, och i området finns också många sällsynta växtarter. Den finska geologen och professorn Wilhelm Ramsay kartlade området i flera repriser redan vid sekelskiftet 1800–1900-talet. Ramsayit är ett mineral som påträffas i Chibiny och som uppkallats efter Ramsay.

Chibiny är också ett kulturhistoriskt intressant område, inte minst i och med de forntida samiska rituella platser som finns där. Det har ända sedan 1990-talet varit tal om att skydda området, som redan i dag är en populär destination för naturturism. Bland annat frågor som är kopplade till gruvdriften i området har dock fördröjt inrättandet av en nationalpark.

Långsiktigt naturvårdssamarbete

Finland har sedan 1970-talet i form av arbetsgrupper, projekt, forskningsexpeditioner och sampublikationer bedrivit långsiktigt samarbete med Ryssland för att utveckla nätverket av skyddsområden. Målet med naturvårdssamarbetet är att säkerställa att den nordliga biologiska mångfalden bevaras på bägge sidor om gränsen.

Den finsk-ryska naturvårdsarbetsgrupp som inrättades 1985 arbetar aktivt för att utveckla naturvårdssamarbetet mellan olika områden i Finland och nordvästra Ryssland. Den förvaltningsövergripande och tvärvetenskapliga arbetsgruppen följer upp aktuella naturvårdsfrågor som berör Finland och Ryssland, skyddet av hotade arter och frågor som rör miljöfostran samt stöder genomförandet av projekt som gäller skyddsområden.

Ett konkret exempel är det samarbete som bedrivs mellan de finländska nationalparkerna och nationalparkerna i nordvästra Ryssland. Forststyrelsens naturtjänster har varit samarbetspartner när det gäller det praktiska arbetet. Samarbetet kring nationalparkerna inbegriper bl.a. det finsk-norsk-ryska skyddsområdet Enare–Pasvik i nordöstra Lappland, Oulanka–Paanajärvi i Kuusamo på bägge sidor om gränsen, Vänskapens park i Kuhmo och i Kostamus samt Hossa nationalpark, som år 2017 inrättades i Suomussalmi. När det gäller nationalparken i Chibiny finns det planer på samarbete med nationalparkerna i finska Lappland.

De två nya nationalparkerna som inrättades i Ryssland i februari utgör en fortsättning på de beslut om nya naturskyddsområden som fattades under fjolåret, som landet hade utlyst som miljöår. I fjol inrättades fyra nya naturskyddsområden i Ryssland, bl.a. en nationalpark i Ladoga skärgård och ett naturreservat i Östra Finska viken.

Bilder från nationalparken i Chibiny, för medierna (fotokälla: Dmitry Ryabov/WWF Russia):

Mer information:

Kristiina Niikkonen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 198, fornamn.efternamn@ym.fi

Aimo Saano, chef för forskningssamarbetet, Forststyrelsens naturtjänster, ordförande för den finsk-ryska naturvårdsarbetsgruppen, tfn 0400 346 467, fornamn.efternamn@metsa.fi

Tapio Lindholm, ledande expert, Finlands miljöcentral, ordförande för den finsk-ryska naturvårdsarbetsgruppen, tfn 0295 251 379, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Utgivare: