Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats

Pressmeddelande 18-12-2018 kl. 9.15
Perinnelaidun
© Bild: Antti Below, miljöförvaltningens bildbank

Den bedömning av hotade naturtyper i Finland som publicerades den 18 december utgör en omfattande översikt över naturtyperna i vårt land, i allt från havet till fjällen. Den färska rödlistningen är också internationellt sett sällsynt omfattande och grundlig.

Listningen innehåller en bedömning av uppemot 400 naturtyper som representerar åtta huvudgrupper: Östersjön, kusten, inlandsvatten och stränder, myrmarker, skogar, hällmarker och stenbunden mark, vårdbiotoper och fjäll.

Ett centralt resultat av bedömningen är att ungefär hälften (48 %) av landets naturtyper är hotade, och andelen är ännu större i södra Finland. Efter den föregående bedömningen, som genomfördes för 10 år sedan, har hotet mot naturtyperna som helhet betraktat kvarstått.

Bedömningen genomfördes i form av ett treårigt projekt, som finansierades av miljöministeriet och koordinerades av Finlands miljöcentral. I arbetet deltog över 120 experter från alla de finländska universitet, forskningsinstitut och expertorganisationer som är centrala med tanke på ämnet. Experterna har gått igenom en enorm mängd material, när det gäller marina naturtyper exempelvis ett tio gånger så stort material som inför 2008 års bedömning.

I arbetet tillämpades den vetenskapligt adekvata bedömningsmetoden Red List of Ecosystems (RLE), som utvecklats av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Den föregående bedömningen från 2008 utfördes med en metod som tagits fram nationellt, och i likhet med den utgår också den nya bedömningen från kvantitativa och kvalitativa förändringar hos naturtyperna. Den nya bedömningen är dock mer täckande och tillförlitlig och i högre grad internationellt jämförbar. På grund av att olika metoder har tillämpats kan resultaten inte direkt jämföras med 2008 års nationella bedömning, men det går att fastställa både förändringar och utvecklingsriktning.

Av resultaten att döma kommer Finland inte att nå målet om att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2020. Naturtypernas status kan dock förbättras, och här har forskningsrönen en viktig roll.

”Hotbedömningarna är en av de viktigaste mätarna i uppföljningen av tillståndet för den biologiska mångfalden. Resultaten av expertarbetsgruppens bedömning är alarmerande. Vi måste agera mer aktivt och på bred front för att stärka den biologiska mångfalden. Arbetsgruppens rekommendationer belyser många aspekter när det gäller att identifiera skyddsbehoven och planera insatserna”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Finland är ett av de första länderna i världen som har genomfört en så här omfattande bedömning med IUCN:s metod. Detta ger också Finland möjlighet att påverka utvecklingen av metoden och att också i vidare utsträckning delta i diskussionen om globala lösningar inom naturvården.

Den information som nu lagts fram kommer att utnyttjas omedelbart, bl.a. i samband med Finlands rapportering enligt EU:s habitatdirektiv våren 2019 och i arbetet med att uppdatera de nationella handlingsprogram och internationella åtaganden som syftar till att stärka den biologiska mångfalden. Resultaten kommer framöver också att tjäna olika förvaltningsområden och forskningen bl.a. med hjälp av nya geografiska informationsmaterial.

I Finland pågår just nu ett omfattande projekt för bedömning av hotet mot arter, som genomförs med den metod som IUCN utvecklat för bedömning av arter och som är etablerad sedan tidigare. Rödlistningen över arterna i Finland publiceras i början av 2019.

Mer information:

Aulikki Alanen, miljöråd, tfn 0295 250 333, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: