Betydande köp av myrmark som är viktig för den biologiska mångfalden – 700 hektar börjar skyddas inom ramen för Helmi-programmet

Pressmeddelande 13-02-2020 kl. 15.21
Matolamminneva
 

Miljöministeriet, Vapo Oy och NTM-centralen i Mellersta Finland informerar

Miljöministeriet, NTM-centralen i Mellersta Finland och Vapo Oy har ingått ett avtal om en betydande fastighetsaffär som innebär att finska staten köper ca 700 hektar myrområden med betydande naturvärden av Vapo Oy. Myrområdena finns i Mellersta Finland, Norra Savolax och Birkaland. Områdena skyddas inom ramen för miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi som syftar till att restaurera, vårda och bevara livsmiljöer som är värdefulla för den biologiska mångfalden.

Cirka 180 hektar av de myrområden som ingår i affären finns i Pihtipudas kommun. I Kiuruvesi stad kommer ca 160 hektar och i Virdois stad ca 130 hektar myrmark att börja omfattas av skyddet. Dessutom omfattar köpet vissa myrområden i Karstula och Kyyjärvi.

”Den här affären är viktig för den biologiska mångfalden i Finland. Jag är glad att vi kan skydda en så stor areal av värdefulla myrar. Skyddet av myrar är viktigt med tanke på de arter som lever där. Myrskydd är också en klimatgärning, eftersom myrar i naturtillstånd fungerar som kolsänkor och kollager”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Målet med Helmi-programmet är att före utgången av 2023 skydda 20 000 hektar myrmark. Arbetet med att genomföra skyddsåtgärder har inletts snabbt: Utöver det köp som nu är aktuellt skyddades i november i fjol ett 244 hektar stort myrområde i Haukisuo i Juuka inom ramen för Helmi-programmet.

Vapo Oy och miljöministeriet har sedan 2012 samarbetat för att skydda värdefulla myrområden. Om man räknar in den affär som nu har genomförts har Vapo vid det här laget sålt uppemot 4 800 hektar mark till staten för skyddsändamål på olika håll i Finland.

”Under de sju senaste åren har vi aktivt avstått från myrobjekt som har betydande skyddsvärden. I samband med Vapos pågående projekt för försäljning av mark har vi också noggrant kartlagt vår jordegendom och i fråga om markanvändningen flyttat fokus till bl.a. anläggande av våtmarker och verksamhet som främjar den biologiska mångfalden. Alltid när vi hittar objekt som lämpar sig för skyddsändamål är vi beredda att föra förhandlingar med staten om eventuellt skydd av objekten”, säger Vapo Oy:s verkställande direktör Vesa Tempakka.

Häckningsplats för den hotade ripan samt växtplats och livsmiljö för andra hotade arter

Kotineva i Kyyjärvi är ett vidsträckt ödemarksliknande myrområde, där cirka hälften av området är odikat och har en förhållandevis naturlig vattenhushållning. I Kotineva lever ett stort antal fågelarter, och myrområdet utgör också häckningsplats bland annat för den hotade ripan. Det myrområde som ingår i köpet omfattar 77 hektar och gränsar i väster till ett befintligt skyddsområde. Området är dessutom kopplat till den stora helheten av skyddsområden i Saarisuo-Valleussuo.

Vid den nordöstra gränsen av Mellersta Finland, i Mörninsuo i Pihtipudas, finns merparten av de myrområden som skyddats i och med affären, sammanlagt 118 hektar. Där växer flera nära hotade och regionalt hotade växt- och mossarter, bland annat ståtliga ängsnycklar. För att vara en sydligare aapamyr är Mörninsuo exceptionellt sank.

Även Lehmisuo i Pihtipudas är ett vidsträckt odikat myrområde där det finns flera hotade och sällsynta växtarter. På myren växer bland annat den hotade arten lappnycklar och den nära hotade arten ängsnycklar. Lehmisuo är också ett viktigt område för flera fågelarter. I och med den affär som genomförts kommer ca 60 hektar av Lehmisuo att skyddas.

Lehtomäensuo i Karstula är till största delen odikat och har vegetation som är i naturtillstånd. I myrområdet lever flera nationellt och regionalt hotade fågelarter. I och med affären skyddas ca 130 hektar av myrområdet i Lehtomäki.

Saarisuo i Kiuruvesi är en aapamyr på 98 hektar med tätt dikade kanter. I och med affären kommer sammanlagt ca 160 hektar av Saarisuo och närliggande område att börja ingå i skyddet.

Matolamminneva i Virdois stad utgör en helhet av välbevarade myrområden som i hög grad är odikade. Områdets totala areal uppgår till 249 hektar, varav ca 130 hektar skyddas i och med den affär som genomförts. Matolamminneva gränsar till Naturaområdet Pirjatanneva, och dessa områden bildar tillsammans en helhet som är värdefull med tanke på fågellivet.

Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland

Åtgärderna i livsmiljöprogrammet Helmi ska ta tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt.

Inom ramen för programmet ska myrar skyddas och restaureras, fågelvatten och våtmarker återställas, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten iståndsättas. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Programmet innebär en betydande satsning på den finska naturen. Det har reserverats 42 miljoner euro för programmet för 2020, och avsikten är att programmet ska fortsätta fram till 2030. Målet är att före utgången av 2023 skydda 20 000 hektar och restaurera 12 000 hektar myrmark, restaurera 80 värdefulla fågelvatten och iståndsätta 15 000 hektar vårdbiotoper. Åtgärderna i programmet ska förbättra tillståndet för hundratals hotade arter och en stor del av de hotade naturtyperna i Finland.

Miljöministeriet har tillsatt en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp som ska bereda programmets mål och innehåll fram till 2030. Grupperna ska slutföra sitt arbete före utgången av mars 2021. Utifrån gruppernas arbete sammanställer miljöministeriet ett beslut om Helmi-programmet som ska överlämnas till statsrådet för godkännande våren 2021.

Bilder för medierna:

Mer information:

Päivi Gummerus-Rautiainen, programchef för livsmiljöprogrammet Helmi, tfn 0295 250 240, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Ahti Martikainen, kommunikationsdirektör, Vapo Oy, tfn 040 680 4723, ahti.martikainen@vapo.fi


Utgivare: