Arter - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område är naturen speciell och mångsidig med avsikt på landets förhållanden. Landhöjningen, havet och isen ändrar ständigt levnadsförhållandena framförallt i den grund Kvarken. Områdets naturlandskap omfattar dessutom stora åar med bifåror, vidsträckta myrmarker och karga skogar. I Södra Österbotten dominerar högmossekomplexen medan Mellersta Österbotten karakteriseras av vidsträckta aapamyrkomplex. Sjöarna är få till antalet och typiskt för regionen är de omfattande odlingsområdena i ådalarna.

Havsörn

Merikotka Lapista
Havsörn © Miljöförvaltningens bildbank

Havsörnen är Finlands största fågel om bedömningen grundar sig på avståndet mellan vingspetsarna. Havsörnsbeståndet minskade ursprungligen som en följd av förföljelse. På grund av miljögifterna försvann havsörnen nästa helt i Finland, men tack vare vintermatning och långsiktigt skyddsarbete har stammen återhämtat sig. Havsörnen klassificeras dock fortfarande som nära hotad och dessutom är den en särskilt skyddskrävande, fridlyst art enligt bilaga I i habitatdirektivet. Även havsörnens boträd är fridlyst.

Flygekorre

Liito-orava
Flygekorre © Miljöförvaltningens bildbank

Flygekorren är en basart i det nordliga barrskogsbältet. Flygekorren gynnar äldre grandominerade blandskogar. Flygekorrens bo ligger vanligen i en kraftig hålasp eller ett gammalt risbo som byggts av en vanlig ekorre. Enligt miljöministeriets utredning har flygekorrsstammen minskat från och med 1940-talet. Skogar som är viktiga för flygekorren försvinner när skogsmarken splittras som en följd av avverkningar. Även planläggningen har gjort att flygekorrens levnadsområden har försvunnit. Flygekorren är upptagen på listan över arter som är stramt skyddade i EU:s habitatdirektiv. Det är förbjudet att förstöra och försämra dessa arters föröknings- och rastplatser.

Glasört

Glasörten är en ettårig ovillkorlig saltväxt med luftig och ledad stam. Glasörten växer på sandiga och mjäliga låglänta havsängar i fläckar med få växter. Glasörten har blivit sällsyntare, eftersom tidigare öppna stränder på många ställen har växt fast när betesgången på stränderna upphörde.

Hedvitmossa

Hedvitmossan är en mycket hotad art som trivs i maritima områden i instabila växtmiljöer. Hedvitmossan växer typiskt i täta fläckar på några kvadratdecimeter. Fläckarna är vanligen blekt ljusgröna, ibland kan man se en svag rödaktig nyans. Livsmiljöerna som är lämpliga för hedvitmossa har minskat drastiskt i och med dikningar, torvutvinning och reglering i vattendrag.

Publicerad 04-03-2015 kl. 9.54, uppdaterad 02-05-2019 kl. 11.24