Landskapsplanläggning

En landskapsplan är en översiktlig plan över markanvändningen i landskapet eller ett delområde i landskapet. I den fastställs principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i landskapet och anges områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling. I landskapsplanen avgörs frågor gällande områdesanvändningen av intresse för hela landet, landskapet och enskilda regioner. Landskapsplanen kan också utarbetas stegvis i egenskap av en plan för en viss temahelhet.

Kaavoitus_maakuntakaava_THeikkila.jpg

Tapio Heikkilä, Miljöförvaltningens bildbank

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och myndigheternas övriga planering gällande områdesanvändningen. Planen presenteras på en karta och till den hör också planbeteckningar och planbestämmelser samt en beskrivning. Till landskapsplanen hör också en beskrivning, som presenterar planens mål, konsekvenser och andra nödvändiga uppgifter om bl.a. hur planen skall tolkas och genomföras.

Landskapsförbundet utarbetar landskapsplanen som sedan godkänns av landskapsförbundets förbundsfullmäktige. Enligt en ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft den 1 februari 2016 fastställer miljöministeriet inte längre landskapsplaner. Beslut om landskapsplaner fattas numera av förbunden på landskapsnivå. Miljöministeriet fastställer dock ännu de landskapsplaner som redan har förts till ministeriet för fastställelse.

Krav på landskapsplanens innehåll

Enligt 28 § markanvändnings- och bygglagen skall när landskapsplanen utarbetas särskild vikt fästas vid de riksomfattande målen för områdesanvändningen och de speciella behov som landskapets förhållanden har. Dessutom skall naturskyddsprogrammen och -besluten samt landskapsområden enligt naturvårdslagen vara rättesnören vid utarbeting av plan.

Ytterligare skall särskild uppmärksamhet fästas vid
  • att landskapets region- och samhällsstruktur blir ändamålsenlig
  • att områdesanvändningen är ekologiskt hållbar
  • att arrangemangen för trafik och teknisk service är hållbara med tanke på miljö och ekonomi
  • att vatten- och marksubstanstillgångar används på ett hållbart sätt
  • att verksamhetsbetingelser för näringslivet i landskapet ordnas
  • att landskapet, naturvärdena och kulturarvet värnas
  • att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation.

Mera information

Regionplaneringsrådet Ulla Koski, miljöministeriet, avdelning för den byggda miljön, tfn 02952 50139,  förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16-07-2013 kl. 11.58, uppdaterad 09-08-2017 kl. 16.34
Utgivare: