Systemet för planering av markanvändningen

Systemet för planering av markanvändningen utgår från en mer preciserad planering där de riksomfattande målen för områdesanvändningen och de översiktliga planerna, dvs. landskapsplanen och generalplanen, styr planeringen av enskilda detaljplaner.

Kartanokoski
© Kuva: Raili Malinen, Miljöförvaltningens bildband

Kommunerna utarbetar och godkänner generalplaner och detaljplaner, medan landskapsplaner utarbetas och godkänns av landskapsförbunden. Kommunerna kan också upprätta en gemensam generalplan.

En detaljplan som utarbetas för att i huvudsak reglera fritidsbebyggelse på ett strandområde kallas för stranddetaljplan. Även markägaren kan låta utarbeta en stranddetaljplan, trots att det är kommunens uppgift att handlägga och godkänna den.

Utveckling och uppföljning av planläggningen

Planläggningen ska utvecklas av dem som utarbetar en plan och statens miljöförvaltning (miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna). Finlands miljöcentral bedriver miljöforskning och producerar även uppföljningsdata om tillståndet i livsmiljön och planläggningen.

Insamlingen av data sköts av statens miljöförvaltning, som har utvecklat ett datasystem för uppföljning av planläggning samt en uppföljningsblankett för detaljplaner. Dessa underlättar insamlingen av data och förmedlingen av dem till olika instanser.

Publicerad 09-09-2013 kl. 11.12, uppdaterad 09-08-2017 kl. 16.37
Utgivare: