Trafik

Trafiken hjälper människor, företag och regioner att komma i kontakt med varandra. Tack vare den kan man tillgodose sina sociala behov, utnyttja olika resurser och få servicen, handeln och näringslivet att fungera.

Som motvikt till fördelarna måste man vara medveten om att den växande trafiken utgör ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt problem på såväl global som lokal nivå.

IMG_0089_aamusumu_kehäIII.jpg
Bild: Raili Malinen, Miljöförvaltningens bildbank

Trafiken ger upphov till en femtedel av växthusgasutsläppen

En femtedel av Finlands växthusgasutsläpp härstammar från trafiken. Utsläppen kan minskas genom att utveckla fordons- och bränsletekniken, förenhetliga samhällsstrukturen, gynna en livsstil som inte är beroende av bil, förbättra kollektivtrafiken, förutsättningarna för att ta sig fram till fots eller med cykel och genom att begränsa motortrafik exempelvis med hjälp av prissättning. Enbart någon enskild metod är inte tillräckligt, utan alla behövs.

Planering av markanvändningen och trafiken hör ihop

Det går att påverka trafiken och de olägenheter den förorsakar genom att utveckla både trafiksystemet och samhällsstrukturen. I plansystemet enligt markanvändnings- och bygglagen är strävan att samordna planeringen av markanvändningen och trafiken.

I markanvändnings- och bygglagen har man också satt mål i fråga om trafiken för planerna på olika nivåer. Det viktigaste är att planera trafiksystemet som en helhet så att målen iakttas konsekvent i alla planeringsfaser. I en interaktiv planering har alla intresserade möjlighet att delta och påverka.

Myndigheternas roll

Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen skall man i all myndighetsverksamhet försöka dämpa trafikökningen, trygga förutsättningarna för kollektiv-, gång- och cykeltrafik samt främja trafiksäkerheten. Viktiga myndigheter är landskapsförbunden och kommunerna, som ansvarar för planläggningen, samt Trafikverket, VR och Trafiksäkerhetsverket, som upprätthåller trafikleder och tillhandahåller transporttjänster.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna spelar en viktig roll vid samordningen av trafiken och markanvändningen, eftersom de deltar  både i planläggningen och i planeringsprojekt hos de myndigheter som upprätthåller trafik- och farleder.

Trafik och hållbar utveckling

Att dämpa trafikökningen är en svår uppgift, eftersom så många faktorer arbetar mot målet. Av tradition är man van att av trafikplaneringen förvänta sig bättre, smidigare och snabbare förbindelser för motorfordonstrafiken, något som dock inte borde vara det främsta målet om man tänker hållbart. Bättre förbindelser uppmuntrar ju till att placera funktioner ännu längre från varandra, dvs. splittrar samhällsstrukturen och ökar trafiken.

Som  mål för en hållbar utveckling inom trafiken kan uppställas

  • att möjligheterna att färdas säkerställs
  • att trafikbehovet minskas
  • att gång-, cykel- och kollektivtrafiken främjas
  • att medborgarna får större påverkningsmöjligheter
  • att trafiksäkerheten främjas
  • att miljöolägenheterna minimeras.

Ytterligare upplysningar

Överingenjör Petteri Katajisto, miljöministeriet, avdelning för den byggda miljön, tfn 040 527 2855, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 17-09-2013 kl. 14.46, uppdaterad 17-09-2013 kl. 14.46
Utgivare: