Samhällsstrukturen

Med samhällsstruktur avses en struktur i en pendlingsregion, en stadsregion, en stad, en stadsdel eller annan tätort. Den består av områden för befolkning och bostäder, arbetsplatser och produktionsverksamhet, service och rekreation och de trafikleder som förenar dessa områden samt de tekniska näten och förhållandet mellan dessa. Utvecklingen av samhällsstrukturen styrs genom planläggning och bygglovspraxis.

Vantaa_20080715 057.jpg
Bild: Pirjo Ferin, Miljöförvaltningens bildbank

Regionstrukturen

Med regionstruktur avses strukturen i hela Finland, större regioner, landskapen och landskapsdelar. Till exempel är urbanisering ett fenomen som uppträder i regionstrukturell form. Man försöker styra utvecklingen av regionstrukturen genom åtgärder som utvecklar bland annat det rikstäckande och övriga trafiknätet samt de regionpolitiska områdena.

Splittrade stadsregioner och samhällsstrukturer

Att samhällsstrukturen i stadsregioner splittras innebär tillväxt av ett glesbebyggt tätortsområde eller okontrollerat utspritt byggande i synnerhet i områden med stort byggtryck, såsom i randområdet av en plan.  Att strukturen splittras innebär också att avstånden mellan funktioner växer, vilket gör det problematisk att ordna tekniska nät, kollektivtrafik och service.

En enhetlig samhällsstruktur

Målet med planeringen av stadsregioner och tätorter är en enhetlig samhällsstruktur. När man förenhetligar samhällsstrukturen innebär det att nybyggnation i en stadsregion huvudsakligen placeras i anknytning till redan bebyggda områden genom att man genomför kompletteringsbyggande, utvidgar områden på ett kontrollerat sätt och stödjer sig på befintlig infrastruktur. Enhetligt byggande är när byggnader placeras och dimensioneras så att de utnyttjar och stödjer samhällsstrukturen, trafiksystemet och servicen som redan finns samt eliminerar missförhållanden som rör funktioner, landskapet eller stadsbilden.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 09-09-2013 kl. 16.12, uppdaterad 17-09-2013 kl. 15.29
Utgivare: