Kulturmiljöprogram - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

För NTM-centralen i Södra Österbottens område, som omfattar landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, utarbetades år 1997 ett gemensamt kulturmiljöprogram för Vasa län som täckte alla landskapen. I programmet ges en översiktlig beskrivning av särdragen i landskapens landskapstyper, byggandet och bosättningshistorian. Ytterligare gestaltas arbetsbeskrivnings- och bedömningsmetoderna för utarbetningen av kommunspecifika kulturmiljöprogram. Programmet har kompletterats år 2003 då kulturmiljöprogrammet för Södra Österbotten ”Lakiaa ja komiaa – kohti kulttuuriympäristön uusia arvoja” publicerades. I detta program analyseras noggrannare på landskapsnivå kulturlandskapet som en del av kommunernas lokala identitet och hur den bör beaktas i vården av miljön och planeringen av markanvändningen. I kulturmiljöprogrammet har också samlats åtgärder och aktörer, med vilkas hjälp det är möjligt att uppnå målen i programmet.

Under de senaste åren har arbetet med kulturmiljöprogrammen fokuserats till kommunnivå, där programmens huvudvikt ligger på att utöka den lokala kulturmiljömedvetenheten och att uppfatta den som en del av människans levande vardagsmiljö. I programmen framhävs utvecklingen av det regionala samarbetet mellan olika aktörer, främjande av reparationsbyggande och vård av kulturmiljön samt lokalhistorians pedagogiska betydelse i skolarbetet och inom utbildningen. Under senaste ERUF-programperioden har kommunerna delvis kunnat sköta programarbetet med EU-stöd.

Kulturmiljöprogram och inventeringar för kommuner och ekonomiska regioner:

Förvaltning av kulturmiljövården:

Narpesgardar_pohjanmaa
 
Publicerad 25-06-2015 kl. 8.56, uppdaterad 16-05-2019 kl. 11.04