Regionala samarbetsgrupper för kulturmiljövården - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

 
ruutuikkuna
 

För samarbetet i anslutning till kulturmiljövården i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (NTM-centralen) område ansvarar samarbetsgruppen för kulturmiljövården som inrättades år 2010. Till gruppen hör representanter från alla regionala myndighetsorganisationer som arbetar med kulturmiljövård. Instanserna är NTM-centralens olika ansvarsområden, regionens landskapsförbund, Museiverket och regionens landskapsmuseum. År 2015 utökades samarbetsgruppen med myndigheterna som ansvarar för stadsplanering och planläggning i de största städerna i regionen.

I fråga om sina uppgifter har samarbetsgruppens ledamöter möjlighet att påverka projekt som gäller kulturmiljövården och markanvändningen i området. Gruppen är i första hand ett förberedelse-, diskussions- och informationsförmedlingsforum i olika aktuella frågor som gäller kulturmiljövården. Teman som behandlas i gruppen är bl.a. markanvändningsplanering, byggnadsskydd, vård av byggd miljö, landskapsområden, traditionella landskap och landskapsvård samt undersökning och skydd av fornminnen. Gruppens arbetsutskott, vars ledamöter är samarbetsgruppens representanter från NTM-centralen och landskapsmuseerna, behandlar årligen understöden som betalas ut för vården av byggnadsarvet.

Publicerad 14-09-2015 kl. 10.26, uppdaterad 16-05-2019 kl. 11.06